SFS 2011:415 Förordning om ändring i förordningen (1994:1495) om överlämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för förvaring

110415.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1495) om
överlämnande av allmänna handlingar till andra
organ än myndigheter för förvaring;

utfärdad den 14 april 2011.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1994:1495) om över-

lämnande av allmänna handlingar till andra organ än myndigheter för
förvaring ska ha följande lydelse.

Bilaga

1

_____________________________________________________________
Myndighet

Enskilda organ

_____________________________________________________________

Högskolan i Jönköping

Stiftelsen Högskolan i Jönköping

Lantmäteriet

SVEFA � Svensk
Fastighetsvärdering AB
Metria AB

Luftfartsverket

Swedavia AB

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

LENA ADELSOHN LILJEROTH

Maria Eka
(Kulturdepartementet)

1 Senaste lydelse 2010:216.

SFS 2011:415

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011