SFS 2011:416 Förordning om ändring i förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program

110416.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2000:634) om
arbetsmarknadspolitiska program;

utfärdad den 14 april 2011.

Regeringen föreskriver att 30 § förordningen (2000:634) om arbets-

marknadspolitiska program ska ha följande lydelse.

30 §

1

Med förberedande insatser avses individuellt anpassade arbets-

marknadspolitiska insatser av vägledande, rehabiliterande eller orienterande
karaktär för den som särskilt behöver förbereda sig för ett annat arbetsmark-
nadspolitiskt program eller arbete.

Insatserna kan bestå av
– aktiviteter inom ramen för vägledning eller platsförmedling,
– fördjupad kartläggning och vägledning under längst tolv veckor,
– aktiviteter inom ramen för arbetslivsinriktad rehabilitering,
– aktiviteter särskilt avsedda för nyanlända invandrare som omfattas av la-

gen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare,

– strukturerad bedömning, värdering och dokumentation av en arbetssö-

kandes tidigare förvärvade kunskaper och kompetens,

– upphandlad utbildning av förberedande eller orienterande karaktär,
– kortare folkhögskoleutbildning för ungdomar som har fyllt 16 men inte

25 år och saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola,

– utbildning i svenska för invandrare eller motsvarande utbildning för den

som har rätt att delta i sådan utbildning enligt skollagen (2010:800), dock
inte under tid som invandraren tar del av insatser enligt lagen om etable-
ringsinsatser för vissa nyanlända invandrare eller deltar i av kommunen an-
ordnat introduktionsprogram som avses i 11 § förordningen (1990:927) om
statlig ersättning för flyktingmottagande m.m., eller

– utbildning på grundskole- eller gymnasienivå inom det offentliga skol-

väsendet eller motsvarande som motsvarar längst sex månaders heltidsstu-
dier för den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder
som medför nedsatt arbetsförmåga.

För den som är långtidsinskriven invandrare eller har ett funktionshinder

som medför nedsatt arbetsförmåga får utbildningstiden motsvara längre tid
än sex månaders heltidsstudier, om det finns särskilda skäl. Arbetsförmed-
lingen ska i sådana fall ange vad de särskilda skälen består i och dokumen-
tera den information som ligger till grund för anvisningen.

1 Senaste lydelse 2010:2026.

SFS 2011:416

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

2

SFS 2011:416

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 25 maj 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Monica Rodrigo
(Arbetsmarknadsdepartementet)