SFS 2011:417 Lag om ändring i fordonslagen (2002:574)

110417.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i fordonslagen (2002:574);

utfärdad den 14 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om fordonslagen (2002:574)2

dels att rubriken närmast före 5 kap. 3 c § ska utgå,
dels att 2 kap. 13 § samt 3 kap. 3 och 4 §§ ska ha följande lydelse.

2 kap.

13 §

Vägkontroll av färdskrivaren i ett fordon, som anträffas i trafik eller

som kan antas ha använts i trafik i nära anslutning till anträffandet, och som
enligt särskilda föreskrifter ska vara utrustat med färdskrivare, sker för att
kontrollera att den är av godkänd typ och uppfyller föreskrivna krav i fråga
om montering, funktion och användning. Beträffande fordon som används
av företag får motsvarande kontroll ske även i företagets lokaler eller lik-
nande eller på ett område i anslutning till dessa.

Kontrollerna ska utföras av en polisman eller en bilinspektör. Kontrollen

enligt första styckets andra mening, får även utföras av en tjänsteman vid
Transportstyrelsen med särskilt förordnande.

3 kap.

3 §

3

En polisman, en besiktningstekniker, en bilinspektör eller en tekniker

har vid kontroll enligt denna lag rätt till tillträde till fordon och slutna utrym-
men i fordon samt, i fall som avses i 2 kap. 10, 13 och 14 §§, till företags lo-
kaler eller liknande eller till ett område i anslutning till dessa.

En tjänsteman vid Transportstyrelsen med särskilt förordnande har, vid

kontroll enligt 2 kap. 13 § eller om det behövs för prövningen av ett ärende
som styrelsen handlägger, rätt till tillträde till fordon och slutna utrymmen i
fordon samt till lokaler eller liknande eller till ett område i anslutning till
dessa där ett fordon står uppställt.

En polisman eller en bilinspektör har rätt till tillträde till fordon och till

slutna utrymmen i ett fordon eller dess last för att kontrollera att fordonet är
lastat på föreskrivet sätt.

1 Prop. 2010/11:62, bet. 2010/11:TU15, rskr. 2010/11:220.

2 Senaste lydelse av rubriken närmast före 5 kap. 3 c § 2009:224.

3 Senaste lydelse 2008:1377.

SFS 2011:417

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

2

SFS 2011:417

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

4 §

4

Den som utför sådan kontroll eller prövning som avses i 3 § första el-

ler andra stycket får i samband därmed provköra ett fordon. Detsamma gäller
den som Trafikverket särskilt har förordnat att utföra haveriundersökningar
och den som Transportstyrelsen särskilt har förordnat att utöva tillsyn enligt
produktsäkerhetslagen (2004:451).

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2010:96.