SFS 2011:418 Förordning om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter

110418.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:1165) om avgifter
för offentlig kontroll av foder och animaliska
biprodukter;

utfärdad den 7 april 2011.

Regeringen föreskriver att 1, 4–6, 8, 9, 13, 14 och 16–18 §§ i förordning-

en (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska bi-
produkter ska ha följande lydelse.

1 §

Denna förordning gäller avgifter som ska betalas för statliga myndig-

heters och kommunernas kostnader för offentlig kontroll, prövning och re-
gistrering enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter, de
föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen och de EU-bestämmelser
som kompletteras av lagen.

4 §

Avgiften ska betalas av foderföretagare och sådana företagare som be-

fattar sig med animaliska biprodukter vilkas verksamheter är föremål för
kontroll.

5 §

Avgiften ska betalas efter särskilt beslut av kontrollmyndigheten.


6 §

Avgiften fastställs av kontrollmyndigheten.

Om kontrollmyndigheten är en kommun ska avgiften fastställas av den

kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kom-
munfullmäktige bestämmer.

8 §

Statens jordbruksverk får meddela föreskrifter om hur en avgift som

tas ut av en statlig kontrollmyndighet ska beräknas om inte annat anges i 9 §.

9 §

Livsmedelsverket får meddela föreskrifter om hur en avgift ska beräk-

nas för den kontroll som utförs enligt 13 och 15 §§ förordningen (2006:814)
om foder och animaliska biprodukter.

13 §

Avgift ska inte betalas för kontroll som föranleds av klagomål som

visar sig vara obefogade.

14 §

Den som anmäler en anläggning för verksamhet med foder eller

animaliska biprodukter för godkännande eller anmäler en anläggning eller

SFS 2011:418

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

2

SFS 2011:418

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

driftansvarig för registrering, ska betala en avgift för Jordbruksverkets be-
handling av anmälan.

16 §

Avgiften ska beräknas på grundval av den allmänna principen om till-

räckliga finansiella resurser i artikel 26 i Europaparlamentets och rådets för-
ordning (EG) nr 882/2004. Vid beräkningen ska hänsyn dessutom tas till de
kriterier som föreskrivs i artikel 27.4–7 i samma förordning.

17 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur avgiften ska beräk-

nas.

18 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om skyldighet att betala yt-

terligare avgifter för kontroll eller prövning.

Om Jordbruksverket har föreskrivit skyldighet att betala avgift för en stat-

lig myndighets kontroll eller prövning får verket även meddela föreskrifter
om hur avgiften ska beräknas.

Om Jordbruksverkets föreskrifter enligt första stycket innefattar avgift för

en kommuns kontroll eller prövning är kommunen skyldig att ta ut en avgift
enligt en taxa som kommunfullmäktige bestämmer.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)