SFS 2011:419 Förordning om ändring i förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter

110419.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2006:814) om foder och
animaliska biprodukter;

utfärdad den 7 april 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2006:814) om foder och

animaliska biprodukter

dels att 2, 8, 10, 12, 13�15, 17�19 och 21 §§ samt rubriken närmast före

2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas sju nya paragrafer, 10 a�10 g §§,

av följande lydelse.

EU-bestämmelser

2 §

De EU-rättsliga grundförordningar som helt eller delvis kompletteras

av lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter anges i ett tillkän-
nagivande av regeringen.

I fråga om EU-bestämmelser i sådana förordningar som faller inom flera

lagars tillämpningsområde anges i tillkännagivandet vilka bestämmelser
som kompletteras av lagen om foder och animaliska biprodukter.

Statens jordbruksverk får meddela de föreskrifter och fatta de beslut som

behövs som komplettering till EU-bestämmelserna.

8 §

1

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att djur eller delar av djur

får användas som foder i enlighet med undantagsbestämmelserna i artikel 18
i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21
oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav
framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och
om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om anima-
liska biprodukter)

2.

10 §

3

Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en behörig myndighet

har och fatta sådana beslut som en behörig myndighet får fatta enligt de EU-
bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:805) om foder och anima-
liska biprodukter, om inte annat framgår av 10 a�15 §§ eller regeringen be-
slutar något annat.

1 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

2 EUT L 300, 14.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1069).

3 Senaste lydelse 2006:1167.

SFS 2011:419

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

2

SFS 2011:419

Jordbruksverket är kontaktpunkt enligt artikel 16.2 i kommissionens för-

ordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om genomförande av Eu-
ropaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 om hälsobestäm-
melser för animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte
är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av rådets di-
rektiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direkti-
vet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen

4.

10 a §

Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har en-

ligt artikel 47.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
1069/2009.

10 b §

Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har en-

ligt kapitel I, avsnitt 1, punkt 1 a, sista stycket i bilaga IV till kommissionens
förordning (EU) nr 142/2011.

10 c §

Jordbruksverket ska utföra de uppgifter som en medlemsstat har en-

ligt kapitel II, punkt 2 a i bilaga XVI till kommissionens förordning (EU) nr
142/2011.

10 d §

Jordbruksverket är behörigt att i enlighet med artikel 20.1 i Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 ansöka om godkän-
nande av en alternativ metod för användning eller bortskaffande av anima-
liska biprodukter eller därav framställda produkter.

10 e §

Jordbruksverket är behörigt att lämna in en ansökan i enlighet med

kapitel II, avsnitt 2, punkt 2 i bilaga VI till kommissionens förordning (EU)
nr 142/2011.

10 f §

Jordbruksverket är behörigt att träffa överenskommelser med andra

medlemsstater i gränsområden i enlighet med kapitel II, avsnitt 4, del II,
punkt 3 a i bilaga X till kommissionens förordning (EU) nr 142/2011.

10 g §

Länsstyrelsen är behörig att pröva frågor om godkännande av och

att registrera anläggningar som ägs av Jordbruksverket och som omfattas av
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 samt att re-
gistrera driftansvariga för sådana anläggningar.

12 §

5

Kommunerna är behöriga myndigheter att utöva offentlig kontroll

över

1. nedgrävning av animaliska biprodukter,
2. utlämnande och transport av matavfall,
3. kompostering av matavfall när sådan kompostering genomförs på annat

sätt än genom kompostering i en komposteringsanläggning som är godkänd
av Jordbruksverket,

4. förvaring av animaliska biprodukter i primärproduktionen,

4 EUT L 54, 26.2.2011, s.1 (Celex 32011R0142).

5 Senaste lydelse 2008:1054.

background image

3

SFS 2011:419

5. förbränningsanläggningar som förbränner animaliska biprodukter i pri-

märproduktionen,

6. användning av andra organiska gödningsmedel och jordförbättringsme-

del än naturgödsel, och

7. befattning med naturgödsel i primärproduktionen enligt Europaparla-

mentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009.

13 §

Livsmedelsverket eller den kommunala nämnd som ansvarar för

offentlig kontroll av en anläggning med stöd av livsmedelslagen (2006:804)
eller med stöd av ett beslut om överflyttning av kontrollansvar enligt livs-
medelslagen är, i fråga om denna anläggning, även behörig myndighet att ut-
öva offentlig kontroll över efterlevnaden av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1069/2009 samt av föreskrifter och beslut som meddelats
med stöd av 11 § lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter.

14 §

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen

(2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en kom-
mun till Jordbruksverket, ska Jordbruksverket i fortsättningen vara behörig
myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och

animaliska biprodukter flyttas över från Jordbruksverket till en kommun, ska
kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig kon-
troll över verksamheten.

15 §

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 16 eller 18 § lagen

(2006:805) om foder och animaliska biprodukter flyttas över från en kom-
mun till Livsmedelsverket, ska Livsmedelsverket i fortsättningen vara behö-
rig myndighet att utöva offentlig kontroll över verksamheten.

Om kontrollen av en verksamhet med stöd av 17 § lagen om foder och

animaliska biprodukter flyttas över från Livsmedelsverket till en kommun,
ska kommunen i fortsättningen vara behörig myndighet att utöva offentlig
kontroll över verksamheten.

17 §

Jordbruksverket ska utföra de kontrolluppgifter som en medlemsstat

har i fråga om foder enligt artikel 23.2 och 23.7 i Europaparlamentets och rå-
dets förordning (EG) nr 882/2004.

18 §

Jordbruksverket ska i fråga om foder se till att kraven om utförande

av kontroll, hantering av prover samt beskaffenhet av metoder och utrust-
ning är uppfyllda i enlighet med artikel 16.3 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 882/2004.

19 §

En kommunal nämnd som i sin kontrollverksamhet finner att ett foder

kan innebära allvarlig direkt eller indirekt risk för djurs och människors
hälsa ska genast anmäla detta till Jordbruksverket.

21 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om hur offentlig kontroll ska

bedrivas.

background image

4

SFS 2011:419

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)