SFS 2011:420 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

110420.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 14 april 2011.

Regeringen föreskriver att 7 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) samt bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

7 §

1 Sekretess gäller hos följande myndigheter avseende de undersök-

ningar som anges nedan för uppgifter som avser en enskilds personliga eller
ekonomiska förhållanden och som kan hänföras till den enskilde. Före-
skrifterna i 24 kap. 8 § första stycket tredje meningen och andra stycket of-
fentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller, om inte en längre gående
begränsning i sekretessen anges i det följande.

1 Senaste lydelse 2011:308.

Myndighet

Undersökning

Särskilda begränsningar i
sekretessen

Pensionsmyndigheten

undersökningar om
pensionsspararnas in-
vesteringsbeteende och
utfallet av detta

Påföljdsutredningen
(Ju 2009:11)

undersökning om straff-
mätning i vissa brottmål
där påföljden har be-
stämts till fängelse i
minst två år

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Regeringskansliet

undersökningar i
Justitiedepartementet
om långtidsdömda
(Ju 1986:C)

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

SFS 2011:420

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

2

SFS 2011:420

undersökningar i
Justitiedepartementet
dels om utvisning på
grund av brott
(Ju

2001:J), dels om

påföljdsval och straff-
mätning vid vållande
till annans död, grovt
brott, och vållande till
kroppsskada eller sjuk-
dom, grovt brott

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar om
effekter av förändringar
inom skatte-, bidrags-
och socialavgiftsområ-
det, om inkomst- och
förmögenhetsfördel-
ning samt om fördel-
ningseffekter av de of-
fentliga välfärdssyste-
men

undersökningar om ut-
veckling, förändring
samt effekter av åtgär-
der inom områdena jakt
och fiske, djur, jord-
och skogsbruk, livs-
medel, landsbygd, mil-
jö och naturresurser,
energi, kommunikatio-
ner, näringsverksam-
het, arbetsmarknad, un-
dervisning och utbild-
ning, socialtjänst, häl-
so- och sjukvård samt
tandvård

Statens skolverk

internationella

under-

sökningar inom skolvä-
sende, förskoleverk-
samhet och skolbarns-
omsorg

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

3

SFS 2011:420

nationella undersök-
ningar inom skolväsen-
de, förskoleverksamhet
och skolbarnsomsorg
om måluppfyllelsen i
sektorn

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Statskontoret

undersökning om med-
borgarnas syn på den
offentliga förvaltningen

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av effek-
terna av förnyelsen av
den arbetslivsinriktade
rehabiliteringen

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

uppdrag att utvärdera
informationsutbyte
mellan myndigheter

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av folk-
högskolesatsningar för
arbetslösa inskrivna i
aktivitetsgarantin och
för arbetslösa ungdo-
mar

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar av fi-
nansiell samordning
inom rehabiliterings-
området

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av insat-
ser för funktionshin-
drade inom arbetsmark-
nadspolitiken

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av för-
söksverksamhet med
avidentifierade ansök-
ningshandlingar och en
studie om rekrytering
med mångfaldsper-
spektiv

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar av För-
säkringskassans kon-
troll av felaktiga utbe-
talningar samt av För-
säkringskassans rätts-
tillämpning

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

background image

4

SFS 2011:420

undersökningar av Ar-
betsförmedlingens kon-
troll av felaktiga utbe-
talningar

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

uppdrag att utvärdera
svenskundervisning för
invandrare (sfi)

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar om er-
farenheter av särskilda
fortbildningsinsatser
för lärare

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar av
Centrala studiestöds-
nämndens kontroll av
felaktiga utbetalningar

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökning av effek-
ter för jordbrukets kon-
kurrenskraft av bortta-
gen beskattning avse-
ende gödselmedel

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållanden

undersökningar som rör
systemet för kommu-
nalekonomisk utjäm-
ning

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

undersökningar av
vissa nyanlända in-
vandrares etablering i
Sverige

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

Stiftelse och fören-
ingsskatteutredningen
(Fi 2007:09)

undersökning om in-
komstbeskattning av
stiftelser, ideella fören-
ingar, registrerade tros-
samfund samt vissa an-
dra juridiska personer

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
ekonomiska förhållanden

Ungdomsstyrelsen

undersökning av utbild-
ning, sysselsättning och
övriga levnadsvillkor
för ungdomar i ett antal
utanförskapsområden

undersökning av ungas
kulturutövande

background image

5

SFS 2011:420

1. Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.
2. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillsyn som har utövats enligt förord-

ningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och som avser

– hälsoskydd,
– miljöfarlig verksamhet och hantering av farligt avfall,
– genetiskt modifierade organismer,
– vattenverksamhet,
– växtskyddsmedel och biocidprodukter, och
– producentansvar för elektriska eller elektroniska produkter.
3. Äldre föreskrifter gäller i fråga om tillståndsgivning och tillsyn som har

bedrivits enligt bilskrotningslagen (1975:343), lagen (2001:1080) om motor-
fordons avgasrening och motorbränslen samt förordningen (2001:1085) om
motorfordons avgasrening eller motsvarande äldre föreskrifter.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

universitet och hög-
skolor

undersökningar av stu-
denters bakgrund och
om deras vägval efter
studierna

sekretessen gäller endast
uppgifter om enskildas
personliga förhållanden

utbildningsanstalter
och forskningsinrätt-
ningar

sociologiska, psykolo-
giska, pedagogiska el-
ler andra beteendeve-
tenskapliga eller sam-
hällsvetenskapliga stu-
dier

sekretessen gäller en-
dast uppgifter om en-
skildas personliga för-
hållanden

background image

6

SFS 2011:420

Bilaga

2

2 Senaste lydelse 2011:382.

Verksamheten består i

Särskilda begränsningar i sekretes-
sen

16. utredning, prisreglering och till-
syn hos Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket enligt lagen
(2002:160) om läkemedelsförmåner
m.m. samt utredning hos verket i
ärenden om hälsoekonomiska be-
dömningar av läkemedel som an-
vänds inom sluten vård

29. tillsyn över hälsoskyddet enligt
miljöbalken och miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

sekretessen enligt 9

§ första

stycket 1 gäller inte om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör människors hälsa, miljön el-
ler redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att uppgifterna bör lämnas ut

40. tillståndsgivning för miljöfarlig
verksamhet enligt 9 kap. 6 § miljö-
balken och för hantering av farligt
avfall enligt avfallsförordningen
(2001:1063) eller motsvarande äldre
föreskrifter samt tillsyn över miljö-
farlig verksamhet och hantering av
farligt avfall enligt miljöbalken och
miljötillsynsförordningen (2011:13)

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

sekretessen enligt 9

§ första

stycket 1 gäller inte för uppgifter i
tillsynsverksamheten, om intresset
av allmän kännedom om förhållande
som rör människors hälsa, miljön el-
ler redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att de bör lämnas ut

57. tillståndsgivning och tillsyn en-
ligt bilskrotningsförordningen
(2007:186) och tillsyn i fråga om bil-
skrotningsverksamhet enligt miljö-
tillsynsförordningen (2011:13) samt
utredning och tillsyn enligt avgasre-
ningslagen (2011:318), driv-
medelslagen (2011:319), avgas-
reningsförordningen (2011:345) och
drivmedelsförordningen (2011:346)

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

sekretessen enligt 9

§ första

stycket 1 gäller inte för uppgifter i
tillsynsverksamheten, om intresset
av allmän kännedom om förhållan-
de som rör människors hälsa, miljön
eller redligheten i handeln eller ett
liknande allmänintresse har sådan
vikt att de bör lämnas ut

background image

7

SFS 2011:420

3 EUT L 287, 5.11.2003, s. 1 (Celex 32003R1946).

82. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om genetiskt modifie-
rade organismer enligt miljöbalken,
förordningen (2002:1086) om utsätt-
ning av genetiskt modifierade orga-
nismer i miljön och förordningen
(2000:271) om innesluten använd-
ning av genetiskt modifierade orga-
nismer samt tillsyn i fråga om gene-
tiskt modifierade organismer enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13)

sekretessen enligt 9 § första
stycket 1 gäller inte om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör människors och djurs hälsa,
miljön eller ett liknande allmänin-
tresse har sådan vikt att uppgifterna
bör lämnas ut

sekretessen gäller inte heller i övrigt
beslut i ärenden eller i ärenden om
tillstånd och anmälan för en allmän
beskrivning av de genetiskt modifie-
rade organismerna, för uppgift om
vem som bedriver den verksamhet
som omfattas av ärendet och dennes
adress, för uppgift om verksamhe-
tens syfte och var verksamheten be-
drivs, för uppgift om klassificering i
riskkategori, för uppgift om skydds-
åtgärder, för planer för övervakning
av de genetiskt modifierade organis-
merna och för nödsituationer samt
för sådan riskbedömning som avses i
1 kap. 6 § förordningen (2002:1086)
om utsättning av genetiskt modifie-
rade organismer i miljön och 7 § för-
ordningen (2000:271) om innesluten
användning av genetiskt modifierade
organismer eller uppgifter som en
ansvarig myndighet har fått i enlig-
het med artikel 4, 9 eller 12 i Euro-
paparlamentets och rådets förord-
ning (EG) nr 1946/2003 av den 15
juli 2003 om gränsöverskridande
förflyttning av genetiskt modifierade
organismer

3 och som omfattas av de

begränsningar i sekretessen som föl-
jer av artikel 16 samma förordning

92. tillsyn över vattenverksamhet en-
ligt miljöbalken och miljötillsynsför-
ordningen (2011:13)

sekretessen gäller inte beslut i ären-
den

background image

8

SFS 2011:420

110. utredning, tillståndsgivning och
tillsyn i fråga om växtskyddsmedel
och biocidprodukter enligt bestäm-
melserna om bekämpningsmedel och
tillsyn i miljöbalken, förordningen
(2006:1010) om växtskyddsmedel,
förordningen (2000:338) om biocid-
produkter och miljötillsynsförord-
ningen (2011:13)

sekretessen enligt 9 § första
stycket 1 gäller inte om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör människors och djurs hälsa,
miljön eller ett liknande allmänin-
tresse har sådan vikt att uppgifterna
bör lämnas ut

sekretessen gäller inte heller i övrigt
beslut i ärenden eller i ärenden om
godkännande eller registrering av
växtskyddsmedel eller biocidpro-
dukter för en allmän beskrivning av
produkterna och produkternas namn,
för uppgift om vem som ansökt om
godkännande eller registrering och
dennes adress, för uppgift om vem
som tillverkat ett verksamt ämne, för
uppgift om namnet på och halten av
ett verksamt ämne i en produkt, för
uppgifter om benämningen på såda-
na andra ämnen i en produkt som be-
traktas som farliga och därigenom
påverkar bedömningen av produk-
ten, för fysikaliska och kemiska upp-
gifter om produkter och deras verk-
samma ämnen, för uppgifter om hur
produkter eller deras verksamma
ämnen kan göras oskadliga, för sam-
manfattande uppgifter om resultaten
av försök som har krävts för att fast-
ställa ett verksamt ämnes eller en
produkts effektivitet och dess effek-
ter på människor, djur och miljö eller
effekter i fråga om resistens, för upp-
gifter om åtgärder som bör vidtas för
att minska riskerna i samband med
användning och annan hantering av
produkter samt för uppgifter om ana-
lysmetoder beträffande en produkts
verksamma ämnen, eller formule-
ringsämnen som har toxikologisk el-
ler miljömässig betydelse eller be-
träffande resthalter som är en följd
av godkänd användning och som har
toxikologisk eller miljömässig bety-
delse

background image

9

SFS 2011:420

Sakregister till bilagan

Siffrorna avser punkter i bilagan

124.

utredning enligt förordningen

(2005:209) om producentansvar för
elektriska och elektroniska produkter
och förordningen (2008:834) om
producentansvar för batterier samt
tillsyn i fråga om elektriska och elek-
troniska produkter och batterier en-
ligt miljötillsynsförordningen
(2011:13)

sekretessen enligt 9 § första
stycket 1 gäller inte om intresset av
allmän kännedom om förhållande
som rör människors hälsa, miljön el-
ler redligheten i handeln eller ett lik-
nande allmänintresse har sådan vikt
att uppgifterna bör lämnas ut

Avfall

40, 44

Avgasrening

57

Batterier

124

Bekämpningsmedel

110

Beredskapslagring

26

Beredskapsplanering

86, 123

Bevakningsföretag

85

Bilskrotning

57

Biluthyrning

73

Djur

30, 97

Drivmedel

57

Dryckesförpackningar

96

Lotterier

21

Läkemedel

16, 28, 33, 126

Läkemedelslagen

33

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011