SFS 2011:421 Förordning om dels fortsatt giltighet av förordningen (2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, dels ändring i samma förordning

110421.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om dels fortsatt giltighet av förordningen
(2003:306) om försöksverksamhet med tvåspråkig
undervisning i grundskolan, dels ändring i samma
förordning;

utfärdad den 14 april 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2003:306) om försöks-

verksamhet med tvåspråkig undervisning i grundskolan, som gäller till
utgången av juni 2011

1,

dels att förordningen ska fortsätta att gälla till utgången av juni 2015,
dels att 1–4 §§ ska ha följande lydelse.

1 §

En huvudman för grundskola får anordna försöksverksamhet enligt

denna förordning.

För elever som har ett annat språk än svenska som dagligt umgängesspråk

med en eller båda vårdnadshavarna får delar av undervisningen i årskurserna
7–9 anordnas på umgängesspråket (tvåspråkig undervisning).

Bestämmelser om tvåspråkig undervisning i grundskolan för elever med

ett annat umgängesspråk än svenska finns även i 9 kap. 12 och 13 §§ skol-
förordningen (2011:185).

2 §

Under den sammanlagda tid som en elev får tvåspråkig undervisning

får högst hälften ges på umgängesspråket.

Undervisningen ska planeras så att undervisningen på svenska successivt

ökar under utbildningstiden.

3 §

2

En huvudman som deltar i försöksverksamheten ska kontinuerligt

följa upp och utvärdera verksamheten.

4 §

3

En huvudman som har beslutat att delta i försöksverksamheten ska

anmäla detta till Statens skolinspektion. Anmälan ska innehålla uppgifter om

1. verksamheten vid den aktuella skolenheten,
2. motiven för att delta i försöksverksamheten,
3. utformningen av försöksverksamheten, och
4. hur försöksverksamheten ska följas upp och utvärderas.

1 Förordningens giltighetstid senast förlängd 2009:336.

2 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2008:630.

SFS 2011:421

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

2

SFS 2011:421

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

NYAMKO SABUNI

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)