SFS 2011:422 Lag om ändring i brottsbalken

110422.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 14 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 37 kap. 10 § brottsbalken ska ha

följande lydelse.

37 kap.

10 §

2

Kriminalvårdens och övervakningsnämndens beslut som avses i 7, 8

och 11 §§ gäller omedelbart, om inte något annat förordnas.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Susanne Kaevergaard
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2010/11:JuU29, rskr. 2010/11:219.

2 Senaste lydelse 2005:967.

SFS 2011:422

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011