SFS 2011:425 Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom

110425.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1972:260) om internationellt
samarbete rörande verkställighet av
brottmålsdom;

utfärdad den 14 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § lagen (1972:260) om interna-

tionellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom ska ha följande ly-
delse.

1 §

2

I den mån det påkallas av överenskommelse som Sverige ingått med

främmande stat får regeringen förordna, att frihetsberövande påföljd, böter
eller förverkande som i den främmande staten ådömts eller beslutats efter
rättegång i brottmål, eller böter eller förverkande som i den staten ålagts el-
ler beslutats av annan myndighet än domstol, får verkställas i Sverige enligt
denna lag.

I samband med förordnande enligt första stycket får regeringen, i den mån

det påkallas eller eljest föranleds av överenskommelsen, förordna att verk-
ställighet av frihetsberövande påföljd, böter eller förverkande, som ådömts
eller beslutats genom dom meddelad av svensk domstol eller ålagts någon av
annan svensk myndighet genom godkänt strafföreläggande eller godkänt fö-
reläggande av ordningsbot, får anförtros åt myndighet i den främmande sta-
ten. Vad som har sagts nu gäller dock inte verkställighet av något annat be-
slut om överlämnande till särskild vård än överlämnande till rättspsykiatrisk
vård.

I lagen (2009:1427) om erkännande och verkställighet av bötesstraff inom

Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av bötesstraff i
vissa fall.

I lagen (2011:423) om erkännande och verkställighet av beslut om förver-

kande inom Europeiska unionen finns bestämmelser om verkställighet av
beslut om förverkande i vissa fall.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTR�M

Ulf Wallentheim
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:43, bet. 2010/11:JuU16, rskr. 2010/11:186.

2 Senaste lydelse 2009:1429.

SFS 2011:425

Utkom från trycket
den 28 april 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011