SFS 2011:427 Lag om europeiska företagsråd

110427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om europeiska företagsråd;

utfärdad den 20 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll och syfte

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om inrättande av europeiska före-

tagsråd bestående av arbetstagarrepresentanter eller införande av något annat
förfarande för information till och samråd med arbetstagare i gränsöverskri-
dande frågor i gemenskapsföretag och företagsgrupper som verkar i minst
två EES-stater.

2 § Förfaranden för information till och samråd med arbetstagare ska vara
ändamålsenliga och genomföras så att gemenskapsföretag och företagsgrup-
per kan fatta beslut på ett effektivt sätt. Därför ska

1. information ges vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll som ger

arbetstagarrepresentanterna möjlighet att göra en noggrann bedömning av
eventuella konsekvenser och vid behov förbereda samråd med gemenskaps-
företaget eller företagsgruppen, och

2. samråd ske genom upprättande av en dialog och utbyte av åsikter mel-

lan arbetstagarrepresentanterna och gemenskapsföretaget eller företagsgrup-
pen vid en tidpunkt, på ett sätt och med ett innehåll som ger arbetstagarre-
presentanterna möjlighet att, på grundval av de uppgifter de fått, inom rimlig
tid lämna synpunkter på föreslagna åtgärder så att de kan beaktas i besluts-
processen av gemenskapsföretaget eller företagsgruppen.

Definitioner

3 §

I denna lag avses med

� EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som om-

fattas av EES-avtalet,

� företag: en ekonomisk verksamhet i privat eller offentlig regi som be-

drivs av en fysisk eller en juridisk person,

1 Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om inrät-
tande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskapsföretag och grup-
per av gemenskapsföretag för information till och samråd med arbetstagare (EUT L
122, 16.5.2009, s. 28, Celex 32009L0038).

SFS 2011:427

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

2

SFS 2011:427

� gemenskapsföretag: ett företag som har verksamhet i minst två EES-sta-

ter,

� kontrollerande företag: ett företag som utövar ett bestämmande infly-

tande över ett annat företag,

� kontrollerat företag: ett företag som ett annat företag utövar ett bestäm-

mande inflytande över,

� företagsgrupp: en grupp av företag, som har företag i minst två EES-sta-

ter, där ett kontrollerande företag och minst ett kontrollerat företag ingår,
och

� gränsöverskridande fråga: en fråga som berör hela gemenskapsföreta-

get eller företagsgruppen eller minst två av deras verksamheter i olika EES-
stater.

I 7 och 13�16 §§ finns det särskilda bestämmelser om kontrollerande före-

tag.

Lagens tillämpningsområde

4 §

Denna lag gäller för

1. gemenskapsföretag som har
� minst 1 000 arbetstagare i EES-staterna, varav
� minst 150 arbetstagare i var och en av minst två EES-stater, samt
2. företagsgrupper som har
� minst 1 000 arbetstagare i EES-staterna, varav
� minst 150 arbetstagare i minst ett av sina företag i en EES-stat och minst

150 arbetstagare i minst ett av sina företag i en annan EES-stat.

Antalet arbetstagare i Sverige beräknas som det genomsnittliga antalet ar-

betstagare under de två närmast föregående verksamhetsåren.

5 §

Denna lag gäller när gemenskapsföretaget eller det kontrollerande fö-

retaget i en företagsgrupp har sitt säte i Sverige.

Om gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp inte har sitt säte i någon EES-stat, gäller lagen när

1. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget har utsett en

filial eller ett företag i Sverige att svara för de förpliktelser som följer av
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/38/EG av den 6 maj 2009 om
inrättande av ett europeiskt företagsråd eller ett förfarande i gemenskaps-
företag och grupper av gemenskapsföretag för information till och samråd
med arbetstagare

3, eller

2. det inte har utsetts någon verksamhet eller något företag i någon EES-

stat att svara för förpliktelserna enligt direktiv 2009/38/EG och den filial
eller det kontrollerade företag som har flest arbetstagare inom EES finns i
Sverige.

Bestämmelserna i 18 § om informationsskyldighet för filialer och kontrol-

lerade företag i Sverige, i 24, 25 och 38�40 §§ om hur arbetstagarrepresen-
tanter från Sverige ska utses och i 56 § om skydd för arbetstagarrepresentan-
ter gäller oavsett var gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i
en företagsgrupp har sitt säte.

3 EUT L 122, 16.5.2009, s. 28 (Celex 32009L0038).

background image

3

SFS 2011:427

6 §

I sådana fall som avses i 5 § andra stycket ska det som sägs i denna lag

om gemenskapsföretag eller kontrollerande företag i en företagsgrupp gälla
för den filial eller det företag som enligt nämnda bestämmelse gör lagen till-
lämplig.

7 §

Om ett gemenskapsföretag eller företag i en företagsgrupp är kontrolle-

rat av ett annat företag i en EES-stat, är bestämmelserna om gemenskapsfö-
retag eller kontrollerande företag i en företagsgrupp inte tillämpliga på det
kontrollerade företaget.

Undantag för vissa gemenskapsföretag eller företagsgrupper

8 §

För följande gemenskapsföretag eller företagsgrupper ska enbart 59�

62 §§ om skadestånd och rättegång gälla:

1. Gemenskapsföretag eller företagsgrupper som sedan den 22 september

1996 haft ett gällande avtal om gränsöverskridande information till och sam-
råd med arbetstagare som omfattat gemenskapsföretagets eller företagsgrup-
pens samtliga verksamheter i EES-staterna med undantag för Förenade
kungariket Storbritannien och Nordirland. Om företaget eller företagsgrup-
pen den 1 juli 2000 hade verksamhet även i Förenade kungariket, måste av-
talet senast från den tidpunkten ha omfattat även den verksamheten.

2. Gemenskapsföretag eller företagsgrupper som fallit inom tillämp-

ningsområdet för lagen (1996:359) om europeiska företagsråd sedan den 1
mars 2000 endast på grund av att lagens tillämpningsområde då utvidgades
till att omfatta även verksamhet i Förenade kungariket Storbritannien och
Nordirland och som vid den tidpunkten hade ett gällande avtal om gräns-
överskridande information till och samråd med arbetstagare, om avtalet om-
fattade alla gemenskapsföretagets eller företagsgruppens arbetstagare i EES-
staterna.

3. Gemenskapsföretag eller företagsgrupper som någon gång under perio-

den från och med den 5 juni 2009 till och med den 5 juni 2011 ingått eller
förnyat gällande avtal enligt 21 eller 22 § lagen om europeiska företagsråd.

Vid en väsentlig omstrukturering av gemenskapsföretag eller företags-

grupper enligt första stycket ska dock även 1, 4�7, 9�19, 21�36 §§, 53 § för-
sta stycket samt 55, 56 och 58 §§ gälla.

Om ett avtal enligt första stycket har löpt ut eller löper ut, ska lagen gälla i

sin helhet för gemenskapsföretaget eller företagsgruppen. Om avtalet har
förnyats eller förnyas, gäller dock lagen fortfarande endast enligt första
stycket.

Europabolag

9 §

Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en före-

tagsgrupp är ett europabolag enligt rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av
den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

4, ska denna lag inte tillämpas

på europabolaget eller dess dotterföretag.

Lagen ska dock tillämpas på ett europabolag och dess dotterföretag om

förhandlingsdelegationen enligt 21 § lagen (2004:559) om arbetstagarinfly-

4 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

background image

4

SFS 2011:427

tande i europabolag beslutat att avstå från att inleda förhandlingar om ett av-
tal om arbetstagarinflytande i europabolaget eller att avbryta pågående såda-
na förhandlingar.

Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en företags-

grupp blir dotterföretag till ett europabolag efter dess bildande, ska denna lag
tillämpas på dotterföretaget om det inte omfattas av inflytande enligt lagen
om arbetstagarinflytande i europabolag.

Europakooperativ

10 §

Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en före-

tagsgrupp är ett europakooperativ enligt rådets förordning (EG) nr 1435/
2003 av den 22 juli 2003 om stadga för europeiska kooperativa föreningar
(SCE-föreningar)

5, ska denna lag inte tillämpas på europakooperativet eller

dess dotterföretag.

Lagen ska dock tillämpas på ett europakooperativ och dess dotterföretag

om förhandlingsdelegationen enligt 24 § lagen (2006:477) om arbetstagarin-
flytande i europakooperativ beslutat att avstå från att inleda förhandlingar
om ett avtal om arbetstagarinflytande i europakooperativet eller att avbryta
pågående sådana förhandlingar.

Om ett gemenskapsföretag eller ett kontrollerande företag i en företags-

grupp blir dotterföretag till ett europakooperativ efter dess bildande, ska
denna lag tillämpas på dotterföretaget om det inte omfattas av inflytande en-
ligt lagen om arbetstagarinflytande i europakooperativ.

Verksamhet av ideell natur eller med opinionsbildande ändamål

11 §

Verksamhet som är av religiös, vetenskaplig, konstnärlig eller annan

ideell natur eller som har kooperativt, fackligt, politiskt eller annat opinions-
bildande ändamål undantas från lagens tillämpningsområde i fråga om verk-
samhetens mål och inriktning.

Avvikelser genom kollektivavtal

12 §

Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central

arbetstagarorganisation får det göras avvikelser från denna lag.

Avvikelser får dock inte göras om avtalet innebär att mindre förmånliga

regler ska tillämpas för arbetstagarsidan än som följer av direktiv 2009/38/
EG.

Kontrollerande företag

13 §

Om inte annat visas, ska ett företag anses utöva ett bestämmande in-

flytande över ett annat företag, om det i eget eller någon annans namn

1. har rätt att utse fler än hälften av medlemmarna i det andra företagets

styrelse eller motsvarande ledningsorgan,

2. kontrollerar mer än hälften av rösterna för aktierna eller andelarna i fö-

retaget, eller

3. äger mer än hälften av aktierna eller andelarna i företaget.

5 EUT L 207, 18.8.2003, s. 1 (Celex 32003R1435).

background image

5

SFS 2011:427

14 §

Om flera företag inom en företagsgrupp anses utöva ett bestäm-

mande inflytande över ett annat företag, ska i första hand det företag som av-
ses i 13 § 1 och i andra hand det företag som avses i 13 § 2 anses som kon-
trollerande företag.

Första stycket gäller endast om det inte visas att ett annat företag utövar

ett bestämmande inflytande.

15 §

Sådana investmentbolag som avses i artikel 3.5 a eller 3.5 c i rådets

förordning (EG) nr 139/2004 av den 20 januari 2004 om kontroll av före-
tagskoncentrationer

6 ska inte anses vara kontrollerande företag i förhållande

till andra företag på grund av aktie- eller andelsinnehav.

16 §

En konkursförvaltare, rekonstruktör eller likvidator ska vid tillämp-

ningen av denna lag inte anses utöva ett bestämmande inflytande över ett fö-
retag.

Företagets ansvar

Skyldigheten att aktivt verka för ett europeiskt företagsråd

17 §

Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp ska aktivt verka för inrättandet av ett europeiskt företagsråd eller infö-
randet av något annat förfarande för information till och samråd med arbets-
tagare.

�verlämnande av information inför förhandlingar

18 §

Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp ska till arbetstagarna lämna information som krävs för att förhandling-
ar enligt 27 § ska kunna inledas. Sådan information ska lämnas via ett annat
företag inom företagsgruppen eller en verksamhet i gemenskapsföretaget om
arbetstagarna begär det.

Kontrollerade företag i en företagsgrupp och filialer till ett gemenskapsfö-

retag ska till kontrollerande företag i en företagsgrupp eller gemenskapsföre-
tag inom EES lämna de uppgifter som behövs för att kontrollerande företag
och gemenskapsföretag ska kunna fullgöra sin skyldighet att lämna informa-
tion till arbetstagarna.

Inledande av förhandlingar

19 §

Initiativ till förhandlingar om inrättande av ett europeiskt företagsråd

eller införande av något annat förfarande för information till och samråd
med arbetstagare eller nya sådana förhandlingar får tas

1. av gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en före-

tagsgrupp, eller

2. skriftligen av minst 100 arbetstagare eller behöriga representanter för

dem vid minst två verksamheter eller företag i minst två EES-stater.

6 EUT L 24, 29.1.2004, s. 1 (Celex 32004R0139).

background image

6

SFS 2011:427

20 §

När gemenskapsföretaget eller företagsgruppen enligt 4�11 §§ omfat-

tas av lagens tillämpningsområde och initiativ har tagits enligt 19 §, ska ge-
menskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp in-
leda förhandlingar om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller införan-
de av något annat förfarande för information till och samråd med arbetsta-
gare.

Första stycket gäller inte när det finns ett avtal om information och samråd

i gränsöverskridande frågor som omfattar samtliga arbetstagare i företaget
eller företagsgruppen och som har ingåtts enligt lagen (1996:359) om euro-
peiska företagsråd eller när 24�35 §§ den lagen har tillämpats.

21 §

Vid väsentliga omstruktureringar i gemenskapsföretaget eller före-

tagsgruppen och då initiativ har tagits enligt 19 §, ska gemenskapsföretaget
eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp inleda nya förhandlingar
om inrättande av ett europeiskt företagsråd eller införande av något annat
förfarande för information till och samråd med arbetstagare.

Första stycket gäller inte när ett avtal om information och samråd i gräns-

överskridande frågor som omfattar samtliga arbetstagare inom EES i företa-
get eller företagsgruppen reglerar vad som ska gälla vid väsentliga omstruk-
tureringar.

Förhandlingsdelegation för arbetstagarna

Inrättande av en förhandlingsdelegation

22 §

När förhandlingar ska inledas enligt 20 eller 21 §, ska en förhand-

lingsdelegation för arbetstagarna inrättas i enlighet med 23�25 §§.

Förhandlingsdelegationen företräder arbetstagarna i gemenskapsföretaget

eller företagsgruppen i förhandlingar om ett avtal om ett europeiskt företags-
råd eller något annat förfarande för information till och samråd med arbetsta-
gare.

Sammansättning

23 §

Arbetstagarna i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i varje

EES-stat ska tilldelas en plats i arbetstagarnas förhandlingsdelegation för
varje hel eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör av samtliga arbets-
tagare i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i samtliga EES-stater.

När nya förhandlingar ska inledas vid väsentliga omstruktureringar, ska

utöver de platser som fördelas enligt första stycket, i förekommande fall vart
och ett av befintliga europeiska företagsråd i gemenskapsföretaget eller före-
tagsgruppen tilldelas tre platser i förhandlingsdelegationen. Ledamöter till
dessa platser utses inom respektive företagsråd.

24 §

Ledamöter från Sverige i arbetstagarnas förhandlingsdelegation utses

av den eller de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är bundna av
kollektivavtal i förhållande till gemenskapsföretaget eller ett eller flera före-
tag i en företagsgrupp.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala arbetstagarorganisationer

och dessa inte kommer överens om annat, gäller följande ordning för att utse

background image

7

SFS 2011:427

en eller flera ledamöter. Om det är fråga om en ledamot, ska denne utses av
den lokala arbetstagarorganisation som företräder flest av gemenskapsföre-
tagets eller företagsgruppens kollektivavtalsbundna arbetstagare i Sverige.
Om det är fråga om flera ledamöter, ska den ordning gälla för hur arbetsta-
garrepresentanter utses som anges i 8 § andra och tredje styckena lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

ska anses som en organisation.

25 §

Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal i förhållande till

någon arbetstagarorganisation, ska ledamöterna från Sverige i arbetstagarnas
förhandlingsdelegation utses av den lokala arbetstagarorganisation i Sverige
som företräder flest arbetstagare vid gemenskapsföretaget eller företags-
gruppen. Detta gäller dock endast om de lokala arbetstagarorganisationerna
inte kommer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

ska anses som en organisation.

26 §

När en förhandlingsdelegation för arbetstagarna har inrättats, ska den

underrätta gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en före-
tagsgrupp om sin sammansättning.

Förhandlingar

Förhandlingsmöten

27 §

Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp ska kalla till förhandlingar om inrättande av ett europeiskt företagsråd
eller införande av något annat förfarande för information till och samråd
med arbetstagare.

Företaget ska informera berörda verksamheter eller kontrollerade företag i

företagsgruppen om hur arbetstagarnas förhandlingsdelegation är samman-
satt och när förhandlingarna ska äga rum.

Företaget ska även informera behöriga europeiska arbetstagar- och arbets-

givarorganisationer om förhandlingsdelegationens sammansättning och när
förhandlingarna ska inledas.

Enskilda möten

28 §

Arbetstagarnas förhandlingsdelegation har rätt att sammanträda en-

skilt före och efter varje möte med gemenskapsföretaget eller det kontrolle-
rande företaget i en företagsgrupp. Vid ett sådant möte ska förhandlingsdele-
gationen ha tillgång till tolkar och tekniska hjälpmedel i den utsträckning
som det är nödvändigt för att genomföra mötet.

Avstående från och avbrytande av förhandlingar

29 §

Arbetstagarnas förhandlingsdelegation får besluta att avstå från att in-

leda förhandlingar om ett avtal om ett europeiskt företagsråd eller något an-
nat förfarande för information till och samråd med arbetstagarna eller att av-
bryta pågående sådana förhandlingar.

background image

8

SFS 2011:427

I fall som avses i första stycket får en part inte framställa en ny begäran

om förhandlingar enligt 19 § förrän efter två år, om parterna inte har avtalat
eller kommer överens om en kortare tid.

Experter

30 §

Arbetstagarnas förhandlingsdelegation får biträdas av experter som

den själv utser. Experterna får på förhandlingsdelegationens begäran närvara
vid förhandlingarna i egenskap av rådgivare.

Omröstningsregler

31 §

För ett beslut om att avstå från att inleda förhandlingar eller att av-

bryta pågående förhandlingar enligt 29 §, krävs röster från minst två tredje-
delar av ledamöterna i arbetstagarnas förhandlingsdelegation.

För att förhandlingsdelegationen ska kunna ingå ett avtal om ett europe-

iskt företagsråd eller något annat förfarande för information och samråd,
måste mer än hälften av ledamöterna enas om det.

Kostnader

32 §

Alla kostnader för att arbetstagarnas förhandlingsdelegation ska

kunna bildas och bedriva sin verksamhet ska bäras av gemenskapsföretaget
eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp i den utsträckning som
krävs för att förhandlingsdelegationen ska kunna utföra sina uppgifter på
lämpligt sätt.

Avtal

33 §

Ett avtal om ett europeiskt företagsråd ska vara skriftligt och omfatta

all verksamhet som gemenskapsföretaget eller företagsgruppen bedriver
inom EES.

Avtalet ska behandla
1. vilka företag eller verksamheter som ska omfattas av avtalet,
2. företagsrådets sammansättning, som ska vara avvägd med hänsyn till

verksamhetsgrenar inom gemenskapsföretaget eller företagsgruppen och till
arbetstagarnas kön och arbetsuppgifter,

3. företagsrådets mandatperiod,
4. företagsrådets uppgifter och förfarande för information och samråd

samt förhållandet mellan detta förfarande och motsvarande förfaranden på
nationell nivå,

5. platsen för företagsrådets möten, hur ofta företagsrådet ska samman-

träda och mötenas längd,

6. vilka ekonomiska och materiella resurser som ska ställas till företags-

rådets förfogande, och

7. avtalets löptid, hur avtalet får ändras eller sägas upp och, för de fall då

avtalet ska omförhandlas, när och hur detta ska gå till.

background image

9

SFS 2011:427

Om avtalet innehåller bestämmelser om arbetsutskott, ska även samman-

sättningen av samt arbetsuppgifter och mötesordning för detta behandlas i
avtalet.

34 §

I stället för ett avtal om ett europeiskt företagsråd kan parterna avtala

om något annat förfarande för information till och samråd med arbetsta-
garna. Ett sådant avtal ska vara skriftligt och omfatta all verksamhet som ge-
menskapsföretaget eller företagsgruppen bedriver inom EES och innehålla
riktlinjer för informations- och samrådsförfarandet samt behandla arbetsta-
garrepresentanternas rätt till information, särskilt om frågor som har en bety-
dande inverkan på arbetstagarnas intressen.

I avtalet ska anges vilken rätt arbetstagarrepresentanterna har att samman-

träda för att diskutera den information de har fått.

Vad som gäller om avtal inte träffas

När reglerna ska tillämpas

35 §

Ett europeiskt företagsråd som omfattar all verksamhet som gemen-

skapsföretaget eller företagsgruppen bedriver inom EES ska inrättas enligt
37�52 §§ om

1. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp och arbetstagarnas förhandlingsdelegation kommer överens om det,

2. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp vägrar att inleda förhandlingar med förhandlingsdelegationen inom
sex månader från det att arbetstagarna har begärt förhandlingar enligt 19 §,
eller

3. gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp och förhandlingsdelegationen inte har nått en överenskommelse om
ett avtal om europeiskt företagsråd eller något annat förfarande för informa-
tion och samråd inom tre år från den tidpunkt då någon av parterna tog initi-
ativ till förhandlingar enligt 19 §.

36 §

Bestämmelserna i 37�52 §§ ska inte tillämpas, om arbetstagarnas för-

handlingsdelegation fattat beslut enligt 29 § första stycket om att avstå från
att inleda förhandlingar om ett avtal enligt denna lag eller att avbryta för-
handlingar om ett sådant avtal.

Det europeiska företagsrådets sammansättning

37 §

Arbetstagarna i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i varje

EES-stat ska tilldelas en plats i det europeiska företagsrådet för varje hel
eller påbörjad tiondel som de tillsammans utgör av samtliga arbetstagare i
gemenskapsföretaget eller företagsgruppen i samtliga EES-stater.

Om inte annat avtalas, ska företagsrådet vartannat år pröva om föränd-

ringar i gemenskapsföretaget eller företagsgruppen leder till att företagsrådet
ska ges en ny sammansättning. Vid denna prövning ska första stycket tilläm-
pas.

background image

10

SFS 2011:427

Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp ska tillhandahålla de uppgifter som behövs för prövningen enligt an-
dra stycket.

38 §

Ledamöter från Sverige i det europeiska företagsrådet ska utses bland

gemenskapsföretagets eller företagsgruppens anställda i Sverige.

39 §

Ledamöter från Sverige i det europeiska företagsrådet utses av den el-

ler de lokala arbetstagarorganisationer i Sverige som är bundna av kollektiv-
avtal i förhållande till gemenskapsföretaget eller ett eller flera företag i en
företagsgrupp.

Om det finns flera kollektivavtalsbundna lokala arbetstagarorganisationer

och dessa inte kommer överens om annat, gäller följande ordning för att utse
en eller flera ledamöter. Om det är fråga om en ledamot, ska denne utses av
den lokala arbetstagarorganisation som företräder flest av gemenskapsföre-
tagets eller företagsgruppens kollektivavtalsbundna arbetstagare i Sverige.
Om det är fråga om flera ledamöter, ska den ordning gälla för hur arbetsta-
garrepresentanter utses som anges i 8 § andra och tredje styckena lagen
(1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

ska anses som en organisation.

40 §

Om arbetsgivaren inte är bunden av kollektivavtal i förhållande till

någon arbetstagarorganisation, ska ledamöterna från Sverige i det europeiska
företagsrådet utses av den lokala arbetstagarorganisation i Sverige som före-
träder flest arbetstagare vid gemenskapsföretaget eller företagsgruppen.
Detta gäller dock endast om de lokala arbetstagarorganisationerna inte kom-
mer överens om annat.

Lokala arbetstagarorganisationer som tillhör samma huvudorganisation

ska anses som en organisation.

41 §

Det europeiska företagsrådet ska underrätta gemenskapsföretaget el-

ler det kontrollerande företaget i en företagsgrupp om sin sammansättning.

Arbetsordning

42 §

Det europeiska företagsrådet fastställer sin egen arbetsordning.

Arbetsutskott

43 §

Det europeiska företagsrådet ska inom sig utse ett arbetsutskott som

består av högst fem ledamöter.

Arbetsutskottet ska ha möjlighet att löpande bedriva verksamhet.

Rätten till information och samråd

44 §

Informationen till det europeiska företagsrådet ska särskilt avse

1. gemenskapsföretagets eller företagsgruppens struktur,
2. gemenskapsföretagets eller företagsgruppens ekonomiska och finan-

siella situation, samt

3. den förväntade utvecklingen i fråga om gemenskapsföretagets eller fö-

retagsgruppens verksamhet, produktion och försäljning.

background image

11

SFS 2011:427

45 §

Informationen till och samrådet med det europeiska företagsrådet ska

särskilt handla om

1. sysselsättningsläget och dess förväntade utveckling,
2. investeringar,
3. betydande organisationsförändringar,
4. införandet av nya arbetsmetoder eller produktionsprocesser,
5. produktionsöverföringar,
6. fusioner,
7. nedläggningar av verksamheter eller betydande nedskärningar av verk-

samheter, samt

8. kollektiva uppsägningar.

46 §

Samrådet ska ske på ett sätt som gör det möjligt för arbetstagarrepre-

sentanterna att sammanträda med gemenskapsföretaget eller det kontrolle-
rande företaget i en företagsgrupp och få motiverade svar på eventuella ytt-
randen.

47 §

Det europeiska företagsrådet har rätt till minst ett möte om året med

gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företagsgrupp
och till att då få information och samråda om utvecklingen i gemenskapsfö-
retagets eller företagsgruppens affärsverksamhet och om dess framtidsutsik-
ter.

Inför mötet ska gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget ge

företagsrådet en skriftlig rapport om det som mötet ska handla om.

48 §

Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp ska, så snart det kan ske och i god tid före beslut, lämna information
till arbetsutskottet om särskilda omständigheter som påverkar arbetstagarnas
intressen i betydande utsträckning. Detta gäller särskilt omlokaliseringar,
nedläggningar av verksamheter eller kollektiva uppsägningar.

Om arbetsutskottet begär det, ska gemenskapsföretaget eller det kontrolle-

rande företaget sammanträda med arbetsutskottet för att informera och sam-
råda om sådana särskilda omständigheter som avses i första stycket. Vid så-
dana möten har även de ledamöter i det europeiska företagsrådet som före-
träder arbetstagarna vid de verksamheter eller företag som är direkt berörda
av omständigheterna rätt att delta. Inför mötet ska gemenskapsföretaget eller
det kontrollerande företaget ge arbetsutskottet en skriftlig rapport om det
som mötet ska handla om. Arbetsutskottet har rätt att yttra sig över rappor-
ten.

Om det inte finns något arbetsutskott, ska det som sägs i denna paragraf

om arbetsutskottet gälla företagsrådet.

Experter

49 §

Det europeiska företagsrådet och arbetsutskottet får biträdas av exper-

ter som de själva utser.

Enskilda möten

50 §

Det europeiska företagsrådet eller arbetsutskottet har rätt att sam-

manträda enskilt inför möten med gemenskapsföretaget eller det kontrolle-
rande företaget i en företagsgrupp.

background image

12

SFS 2011:427

Därutöver har företagsrådet rätt att sammanträda enskilt ytterligare en

gång per år.

Nya förhandlingar

51 §

Fyra år efter det att det europeiska företagsrådet har inrättats, ska det

pröva om förhandlingar ska inledas för att sluta ett avtal som avses i 33 eller
34 § eller om 37�52 §§ ska tillämpas även i fortsättningen.

Avtal enligt 33 eller 34 § ingås av företagsrådet och kräver stöd av en ma-

joritet bland ledamöterna i rådet.

Om förhandlingar inte inleds inom sex månader eller inte leder till något

avtal inom tre år från det att företagsrådet begärt förhandlingar enligt första
stycket, ska 37�52 §§ gälla även i fortsättningen.

Kostnader

52 §

Det europeiska företagsrådets och arbetsutskottets kostnader ska bä-

ras av gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-
grupp i den utsträckning som krävs för att företagsrådet ska kunna utföra
sina uppgifter på lämpligt sätt.

�vriga bestämmelser

Rättskapacitet

53 §

Arbetstagarnas förhandlingsdelegation och ett europeiskt företagsråd

kan förvärva rättigheter och ta på sig skyldigheter samt föra talan inför dom-
stolar och andra myndigheter.

När ett företagsråd inrättats tar det över alla rättigheter och skyldigheter

från förhandlingsdelegationen och träder in som part i ett avtal om ett euro-
peiskt företagsråd.

Information till arbetstagarna

54 §

Det europeiska företagsrådet ska, med de begränsningar som kan föl-

ja av att arbetstagarrepresentanterna ålagts tystnadsplikt enligt 58 §, under-
rätta representanter för arbetstagarna vid gemenskapsföretaget eller företags-
gruppen om innehållet i och utgången av informations- och samrådsförfaran-
det. Om det inte finns några arbetstagarrepresentanter, ska samtliga arbetsta-
gare underrättas.

Information och samråd under förhandlingar om ett nytt avtal

55 §

Under den tid som förhandlingar pågår om ett nytt avtal om inrättan-

de av ett europeiskt företagsråd eller något annat förfarande för information
till och samråd med arbetstagare med anledning av väsentliga omstrukture-
ringar i gemenskapsföretaget eller i företagsgruppen, ska avtal eller andra
ordningar för information och samråd fortsätta att gälla med de anpassningar
som parterna enas om.

background image

13

SFS 2011:427

Skydd för arbetstagarrepresentanter

56 §

Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 och 6�8 §§ lagen (1974:358)

om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen ska gälla på motsva-
rande sätt för arbetstagarrepresentanter som vanligtvis utför sitt arbete i Sve-
rige och utför uppgifter enligt denna lag.

Utbildning

57 §

Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp ska ge ledamöterna i arbetstagarnas förhandlingsdelegation och det
europeiska företagsrådet utbildning i den utsträckning som krävs för att de
ska kunna utföra sina uppdrag.

Tystnadsplikt

58 §

Gemenskapsföretaget eller det kontrollerande företaget i en företags-

grupp får besluta om tystnadsplikt för arbetstagarrepresentanter och experter
som utför uppgifter enligt denna lag, om det är nödvändigt med hänsyn till
företagets bästa.

Den som enligt första stycket har fått information under tystnadsplikt får

trots tystnadsplikten föra informationen vidare till andra arbetstagarledamö-
ter eller experter i samma organ. Rätten att föra informationen vidare gäller
endast om uppgiftslämnaren underrättar mottagaren om tystnadsplikten. I ett
sådant fall gäller tystnadsplikten även för mottagaren.

Tystnadsplikten ska, så länge det finns behov av den, fortsätta att gälla

även efter det att uppdraget som arbetstagarrepresentant eller expert upphört.

Skadestånd

59 §

Den som bryter mot denna lag, mot ett avtal enligt denna lag eller mot

tystnadsplikt som avses i denna lag ska ersätta uppkommen skada i enlighet
med 55 och 56 §§, 57 § andra stycket, 60 § första stycket samt 61 och 62 §§
lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Vid tillämpningen av lagen om medbestämmande i arbetslivet ska det som

sägs där om en arbetsgivare gälla även för ett gemenskapsföretag eller ett
kontrollerande företag i en företagsgrupp och det som sägs om en arbetsta-
garorganisation gälla även för ett europeiskt företagsråd, arbetstagarnas för-
handlingsdelegation eller andra organ för information till och samråd med
arbetstagare.

En arbetstagare eller en arbetstagarorganisation kan dock inte med stöd av

denna lag kräva skadestånd av en annan arbetstagare eller arbetstagarorgani-
sation. Med en arbetstagarorganisation likställs ett företagsråd, en förhand-
lingsdelegation eller något annat organ för information till eller samråd med
arbetstagare.

60 §

Om det inte finns något europeiskt företagsråd eller någon förhand-

lingsdelegation för arbetstagarna som kan föra talan enligt denna lag, ska det
som föreskrivs om skadestånd i stället gälla berörda arbetstagarorganisatio-
ner.

background image

14

SFS 2011:427

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Rättegång

61 §

Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten avser för-

hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister. I ett sådant fall ska Arbetsdomsto-
len vara första domstol.

Vid tillämpningen av lagen om rättegången i arbetstvister ska det som

sägs där om en arbetsgivare gälla även för ett gemenskapsföretag eller ett
kontrollerande företag i en företagsgrupp och det som sägs om en arbetsta-
garorganisation gälla även för ett europeiskt företagsråd, arbetstagarnas för-
handlingsdelegation eller andra organ för information till och samråd med
arbetstagare. Det som sägs där om kollektivavtal ska gälla även för sådana
avtal som avses i denna lag.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas skyndsamt.

62 §

När någon vill yrka skadestånd enligt denna lag, gäller i tillämpliga

delar 64, 65 och 68 §§ lagen (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.
Vid tillämpningen av 64 § ska ett gemenskapsföretag, ett kontrollerande fö-
retag i en företagsgrupp, ett europeiskt företagsråd, arbetstagarnas förhand-
lingsdelegation och andra organ för information till och samråd med arbets-
tagare anses ha förhandlingsrätt enligt 10 § lagen om medbestämmande i ar-
betslivet. Den tid enligt 65 § inom vilken talan senast ska väckas ska dock
vara åtta månader.

1. Denna lag träder i kraft den 6 juni 2011, då lagen (1996:359) om euro-

peiska företagsråd ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda lagen gäller dock, med undantag för 39�41 §§, fortfa-

rande för gemenskapsföretag eller företagsgrupper där gällande avtal enligt
21 eller 22 § den lagen ingåtts eller förnyats under tiden från och med den 5
juni 2009 till och med den 5 juni 2011 samt där ett sådant avtal senare förny-
as.

3. Om en förhandlingsdelegation för arbetstagarna påbörjat förhandlingar

enligt den upphävda lagen, ska förhandlingarna fortsätta enligt den nya la-
gen.

4. För ett gemenskapsföretag eller en företagsgrupp som tillämpar 24�

35 §§ i den upphävda lagen ska 37�52 §§ i den nya lagen gälla.

5. I fall som avses i punkten 4 ska ett europeiskt företagsråd som inrättats

enligt 24 § den upphävda lagen fortsätta sin verksamhet enligt den nya lagen
till dess att företagsrådet prövat sin sammansättning enligt 37 § andra stycket
den nya lagen.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

HILLEVI ENGSTR�M
(Arbetsmarknadsdepartementet)