SFS 2011:428 Lag om ändring i lagen (1987:1245) om styrelserepresentation för de privatanställda

110428.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1987:1245) om
styrelserepresentation för de privatanställda;

utfärdad den 20 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1987:1245) om styrelse-

representation för de privatanställda ska ha följande lydelse.

2 §

2

Med företag avses i denna lag aktiebolag, bank, hypoteksinstitut, för-

säkringsföretag och ekonomisk förening samt europakooperativ för vilket
lagen gäller enligt 1 b §.

Med koncern avses i denna lag svenska juridiska personer som enligt

1 kap. 11 och 12 §§ aktiebolagslagen (2005:551), 1 kap. 2 § sparbankslagen
(1987:619), 1 kap. 5 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker eller 1 kap. 4 §
lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar är moderföretag och dotter-
företag i förhållande till varandra eller företag som enligt 13�16 §§ lagen
(2011:427) om europeiska företagsråd utövar ett bestämmande inflytande
över ett annat företag och de företag över vilka detta inflytande utövas.

Denna lag träder i kraft den 6 juni 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224.

2 Senaste lydelse 2010:2053.

SFS 2011:428

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011