SFS 2011:429 Lag om ändring i lagen (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag

110429.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:559) om
arbetstagarinflytande i europabolag;

utfärdad den 20 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 5 och 69 §§ lagen (2004:559) om

arbetstagarinflytande i europabolag ska ha följande lydelse.

5 §

I denna lag avses med

� EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som om-

fattas av EES-avtalet,

� europabolag: ett bolag som bildas i enlighet med rådets förordning (EG)

nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag

2,

� deltagande bolag: de företag som direkt deltar i bildandet av ett europa-

bolag,

� dotterbolag: ett företag som ett annat företag utövar ett bestämmande

inflytande över i enlighet med 13�16 §§ lagen (2011:427) om europeiska fö-
retagsråd,

� berörda dotterbolag eller berörda filialer: dotterbolag eller filialer till

ett deltagande bolag och som föreslås bli dotterbolag eller filialer till ett
europabolag när detta bildas,

� medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten att
a) välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett företags till-

syns- eller förvaltningsorgan, eller

b) föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett företags tillsyns- eller

förvaltningsorgan, och

� arbetstagarråd: organ som företräder arbetstagarna i ett europabolag

och dess dotterbolag och filialer vid information och samråd samt, i före-
kommande fall, utövar rätten till medverkan i europabolaget.

69 §

Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten avser för-

hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister. I ett sådant fall ska Arbetsdomsto-
len vara första domstol.

Vid tillämpningen av lagen om rättegången i arbetstvister ska det som

sägs där om arbetsgivare gälla även för europabolag och deltagande bolag
samt det som sägs om arbetstagarorganisation gälla även för arbetstagarnas
förhandlingsdelegation, arbetstagarråd och andra organ för information och

1 Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224.

2 EGT L 294, 10.11.2001, s. 1 (Celex 32001R2157).

SFS 2011:429

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

2

SFS 2011:429

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

samråd. Det som sägs där om kollektivavtal ska gälla även för sådana avtal
som avses i denna lag.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas skyndsamt.

Denna lag träder i kraft den 6 juni 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)