SFS 2011:431 Lag om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner

110431.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2008:9) om arbetstagares
medverkan vid gränsöverskridande fusioner;

utfärdad den 20 april 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 46 §§ lagen (2008:9) om

arbetstagares medverkan vid gränsöverskridande fusioner ska ha följande
lydelse.

4 §

I denna lag avses med

� fusion: en sammanslagning av två eller flera företag som innebär att ett

företag övertar ett eller flera andra företags tillgångar och skulder och att det
eller de sistnämnda företagen upplöses utan likvidation,

� företag: ett sådant företag som avses i artikel 2.1 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2005/56/EG av den 26 oktober 2005 om gränsöverskri-
dande fusioner av bolag med begränsat ansvar

2,

� gränsöverskridande fusion: en fusion mellan företag i olika stater inom

Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES),

� EES-stater: staterna i Europeiska unionen samt de övriga stater som om-

fattas av EES-avtalet,

� övertagande företag: det företag som blir resultatet av en fusion,
� deltagande företag: de företag som direkt deltar i en fusion,
� dotterföretag: ett företag som ett annat företag utövar ett bestämmande

inflytande över i enlighet med 13�16 §§ lagen (2011:427) om europeiska fö-
retagsråd,

� berörda dotterföretag eller berörda filialer: dotterföretag eller filialer

till ett deltagande företag som föreslås bli dotterföretag eller filialer till ett
övertagande företag, och

� medverkan: det arbetstagarinflytande som utövas genom rätten att
a) välja eller på annat sätt utse några av ledamöterna i ett företags styrelse,

annat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan, eller

b) föreslå eller avvisa några eller alla ledamöter i ett företags styrelse, an-

nat förvaltningsorgan eller tillsynsorgan.

46 §

Mål om tillämpningen av denna lag ska, i den mån tvisten avser för-

hållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare, handläggas enligt lagen
(1974:371) om rättegången i arbetstvister. I ett sådant fall ska Arbetsdomsto-
len vara första domstol.

1 Prop. 2010/11:60, bet. 2010/11:AU6, rskr. 2010/11:224.

2 EUT L 310, 25.11.2005, s. 1 (Celex 32005L0056).

SFS 2011:431

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

2

SFS 2011:431

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Vid tillämpningen av lagen om rättegången i arbetstvister ska det som

sägs där om arbetsgivare gälla även för övertagande företag och deltagande
företag samt det som sägs om arbetstagarorganisation gälla även för arbets-
tagarnas förhandlingsdelegation. Det som sägs där om kollektivavtal ska gäl-
la även för sådana avtal som avses i denna lag.

Mål om tillåtligheten av tystnadsplikt ska handläggas skyndsamt.

Denna lag träder i kraft den 6 juni 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Catharina Nordlander
(Arbetsmarknadsdepartementet)