SFS 2011:432 Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

110432.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i offentlighets- och
sekretessförordningen (2009:641);

utfärdad den 20 april 2011.

Regeringen föreskriver att 8 § offentlighets- och sekretessförordningen

(2009:641) ska ha följande lydelse.

8 §

Sekretess enligt 30 kap. 7 § första stycket offentlighets- och sekretess-

lagen (2009:400) gäller hos Finansinspektionen för uppgifter som inspek-
tionen fått enligt avtal med:

– Securities and Investments Board i Storbritannien, avsiktsförklaring den

13 februari 1990 med tillägg den 24 augusti 1990, den 2 april 1992 och den
9 november 1993,

– The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas för-

enta stater, avsiktsförklaring den 25 september 1991,

– Bank of England i Storbritannien, avsiktsförklaring den 4 mars 1994,
– Institut Monétaire Luxembourgeois i Luxemburg, avsiktsförklaring den

19 juli 1994,

– Commission Bancaire och Comité des Etablissements de Crédit i Frank-

rike, avsiktsförklaring den 21 juli 1994,

– Securities and Investments Board, Personal Investment Authority Limi-

ted, Investment Management Regulatory Organisation Limited och Securi-
ties and Futures Authority Limited i Storbritannien, avsiktsförklaring den
16 maj 1995,

– Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen i Tyskland, avsiktsförklaring

den 23 augusti 1995,

– De Nederlandsche Bank NV i Nederländerna, avsiktsförklaring den

21 september 1995,

– Her Majesty’s Treasury och Securities and Investments Board i Stor-

britannien, avsiktsförklaring den 29 december 1995,

– Securities and Investments Board, Securities and Futures Authority Li-

mited och Personal Investment Authority Limited i Storbritannien, avsikts-
förklaring den 25 juni 1996,

– The United States Securities and Exchange Commission i Amerikas för-

enta stater, avsiktsförklaring den 18 september 1996,

– Comision Nacional de Valores i Argentina m.fl. anslutna tillsynsorgan

per den 27 maj 1999, i Declaration on Cooperation and Supervision of Inter-
national Futures Markets and Clearing Organisations den 3 februari 1997,

SFS 2011:432

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

2

SFS 2011:432

– Securities and Futures Commission i Taiwan, avsiktsförklaring den

7 november 1997,

– Bank of England och Financial Services Authority i Storbritannien, av-

siktsförklaring den 10 juni 1998,

– Securities and Futures Commission i Hong Kong, avsiktsförklaring den

12 september 1998,

– Commission bancaire et financière i Belgien m.fl. anslutna tillsyns-

organ, i Multilateral Memorandum of Understanding on the Exchange of In-
formation and Surveillance of Securities Activities den 26 januari 1999,

– Swiss Federal Banking Commission i Schweiz, avsiktsförklaring i de-

cember 1999,

– Väärtpaberiinspektsioon i Tallin i Estland, avsiktsförklaring i december

1999,

– Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkrings-

inspektionen i Finland, Finanstilsynet i Island och Finanstilsynet i Danmark,
Memorandum of Understanding den 6 april 2000,

– Securities Market Commission of the Republic of Latvia i Lettland, av-

siktsförklaring i augusti 2000,

– centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen,

avsiktsförklaring i januari 2001,

– Bank of Latvia i Lettland, avsiktsförklaring i april 2001,
– Capital Markets Board of Turkey i Turkiet, avsiktsförklaring den 25 juni

2001,

– centralbanker och banktillsynsmyndigheter inom Europeiska unionen,

avsiktsförklaring i mars 2003,

– Finantsinspektsioon i Estland, avsiktsförklaring den 14 april 2003,
– Fjármálaeftirlitið (FME) i Island, avsiktsförklaring i december 2003,
– Lietuvos Bankas i Litauen, avsiktsförklaring den 14 januari 2004,
– Kredittilsynet i Norge, Finansinspektionen i Finland, Försäkrings-

inspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, avsiktsförklaring i
mars 2004,

– Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den

3 juni 2004,

– New York State Banking Department, Memorandum of Understanding i

juni 2005,

– Finansinspektionen i Finland och Finanstilsynet i Danmark, Memoran-

dum of Understanding den 23 november 2005,

– Insurance Supervisory Authority of Switzerland i Schweiz, Memoran-

dum of Understanding i april 2006,

– Finansinspektionen i Finland, Memorandum of Understanding den

31 augusti 2006,

– Försäkringsinspektionen i Finland och Kredittilsynet i Norge, avsikts-

förklaring den 31 augusti 2007,

– Kredittilsynet i Norge, samarbetsavtal den 26 maj 2008, och
– The International Organization of Securities Commissions (IOSCO),

Multilateral Memorandum of Understanding Concerning Consultation and
Cooperation and the Exchange of Information i april 2011.

background image

3

SFS 2011:432

Denna förordning träder i kraft den 17 maj 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Eva Lenberg
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011