SFS 2011:433 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

110433.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 20 april 2011.

Regeringen föreskriver att 3 och 18 a §§ författningssamlingsförordning-

en (1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

3 §

I förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

finns bestämmelser om vem som är utgivare av Svensk författningssamling
(SFS).

Frågor om kungörande av författningar i SFS i fall som avses i 6 § tredje

stycket lagen (1976:633) om kungörande av lagar och andra författningar
avgörs av utgivaren av SFS.

18 a §

Om en ny eller ändrad författning helt eller delvis genomför ett EU-

direktiv, ska en hänvisning till direktivet göras i den författningssamling där
författningen kungörs.

Om en ny eller ändrad författning har anmälts till kommissionen enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/34/EG av den 22 juni 1998 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter och
beträffande föreskrifter för informationssamhällets tjänster

2, ändrat genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 98/48/EG

3, ska en hänvisning till

detta direktiv göras i den författningssamling där författningen kungörs.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

På regeringens vägnar

TOBIAS BILLSTRÖM

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

2 EGT L 204, 21.7.1998, s. 37 (Celex 31998L0034).

3 EGT L 217, 5.8.1998, s. 18 (Celex 31998L0048).

SFS 2011:433

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011