SFS 2011:434 Förordning om ändring i förordningen (1991:102) om poliseskort

110434.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1991:102) om
poliseskort;

utfärdad den 20 april 2011.

Regeringen föreskriver att 1 och 3 §§ förordningen (1991:102) om polis-

eskort ska ha följande lydelse.

1 §

1

När det behövs för att personer som avses i andra stycket ska kunna

eskorteras på ett betryggande sätt, behöver förare av polisfordon och fordon
som leds av polisfordon inte följa trafikföreskrifter och får kräva fri väg en-
ligt vad som föreskrivs i 11 kap. 11 och 12 §§ trafikförordningen
(1998:1276).

Första stycket gäller vid eskort av statschefen, den som fullgör statsche-

fens uppgifter, riksdagens talman, regeringschefen, utländska statschefer,
medlemmar av en utländsk regering på officiellt besök eller andra utländska
personer i liknande ställning.

3 §

2

Vid praktisk övning av eskortverksamhet behöver en förare av polis-

fordon och fordon som leds av polisfordon inte följa trafikföreskrifter och
får kräva fri väg enligt vad som föreskrivs i 11 kap. 11 och 12 §§ trafikför-
ordningen (1998:1276).

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1998:1282.

2 Senaste lydelse 1998:1282.

SFS 2011:434

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011