SFS 2011:435 Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276)

110435.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i trafikförordningen (1998:1276);

utfärdad den 20 april 2011.

Regeringen föreskriver att 11 kap. 9 § trafikförordningen (1998:1276) ska

ha följande lydelse.

11 kap.

9 §

1

Trots 3 kap. 49 a § första stycket, 53 § första stycket 10, 54 § eller

55 § första stycket 3, 8 kap. 1 § första stycket 2 eller förbud som har medde-
lats genom lokala trafikföreskrifter får fordon stannas eller parkeras när det
används

1. vid parkeringsövervakning som avses i lagen (1987:24) om kommunal

parkeringsövervakning m.m.,

2. av polis- eller tullpersonal i tjänsteutövning,
3. av personal vid Kustbevakningen i tjänsteutövning,
4. vid yrkesutövning av personal vid Skatteverkets skattebrottsenheter,
5. vid räddningstjänst,
6. vid brådskande yrkesutövning av läkare, sjuksköterska, barnmorska,

personal i hemsjukvården eller veterinär,

7. vid transport av sjuka eller rörelsehindrade,
8. vid eftersök av vilt som kan ha skadats vid en viltolycka eller vid andra

åtgärder i samband med en sådan olycka,

9. vid transport av frihetsberövade personer eller vid brådskande yrkesut-

övning av personal inom Kriminalvården, eller

10. av personal vid Säkerhetspolisen när de vidtar en skyddsåtgärd i sådan

verksamhet som anges i 2 § andra stycket 2 och 3 förordningen (2002:1050)
med instruktion för Säkerhetspolisen.

Undantagen i första stycket gäller endast om omständigheterna kräver det

och särskild försiktighet iakttas.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:178.

SFS 2011:435

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011