SFS 2011:436 Förordning om ändring i förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

110436.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2009:280) om
statsbidrag för fortbildning av personal inom
förskolan;

utfärdad den 20 april 2011.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (2009:280) om statsbidrag för

fortbildning av personal inom förskolan ska ha följande lydelse.

2 §

1

Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel,

lämnas till

1. en kommun,
2. en enskild som har godkänts som huvudman för förskola enligt 2 kap.

5 § skollagen (2010:800), eller

3. Sameskolstyrelsen, om myndigheten har tagit över ansvaret för en

kommuns uppgifter inom förskolan enligt 3 § förordningen (2011:131) med
instruktion för Sameskolstyrelsen.

Den som kan få statsbidrag benämns i denna förordning huvudman.
Med förskolepersonal avses i denna förordning förskollärare och personal

med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan samt barnskötare och personal
med motsvarande arbetsuppgifter i förskolan.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2009:558.

SFS 2011:436

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011