SFS 2011:437 Förordning om ändring i förordningen (1999:1421) om behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning

110437.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1999:1421) om
behörighetsbevis för lärare med utländsk
utbildning;

utfärdad den 20 april 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1999:1421) om

behörighetsbevis för lärare med utländsk utbildning samt 1�3 och 5 §§ ska
ha följande lydelse.

Förordning om behörighetsbevis för lärare och förskollärare
med utländsk utbildning

1 §

Den som har en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning kan få ett

behörighetsbevis enligt föreskrifterna i 2 kap. skollagen (2010:800) och
denna förordning.

Av 2 kap. 15 § första stycket skollagen följer att behörighetsbevis utfärdas

av Högskoleverket.

Av punkt 2 i övergångsbestämmelserna till lagen (2011:189) om ändring i

skollagen (2010:800) följer att bestämmelserna i 2 kap. 15 § skollagen i den
lydelse som gäller till utgången av juni 2012 endast är tillämpliga om ansö-
kan om behörighetsbeviset har kommit in till Högskoleverket före den 1 juli
2011.

2 §

1

Den som har en utländsk lärar- eller förskollärarutbildning ska få ett

behörighetsbevis om han eller hon har ett sådant utbildnings-, examens- eller
behörighetsbevis över behörighetsgivande utbildning som följer av

� EU-rätten,
� avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), eller
� avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena

sidan och Schweiz å andra sidan om fri rörlighet för personer.

Högskoleverket får meddela föreskrifter om villkoren för ett sådant be-

hörighetsbevis som avses i första stycket.

Högskoleverket får också meddela föreskrifter om vad som behövs för att

den som har en annan lärar- eller förskollärarutbildning än en sådan som
avses i första stycket ska få ett behörighetsbevis.

1 Senaste lydelse 2010:65.

SFS 2011:437

Utkom från trycket
den 3 maj 2011

background image

2

SFS 2011:437

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

3 §

Högskoleverket får meddela föreskrifter för tillämpningen av bestäm-

melsen i 2 kap. 15 § tredje stycket skollagen (2010:800) om kunskaper i
svenska språket.

5 §

2

Ett beslut av Högskoleverket att avslå en ansökan om behörighetsbe-

vis ska innehålla uppgift om i vilka avseenden kompetensen ansetts otill-
räcklig.

Högskoleverket ska meddela beslut i ärenden enligt denna förordning

senast fyra månader efter det att alla handlingar som gäller den sökande har
getts in.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

2 Senaste lydelse 2010:65.