SFS 2011:439 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret

110439.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1234) om det
statliga personadressregistret;

utfärdad den 28 april 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (1998:1234) om det stat-

liga personadressregistret

dels att 1 och 8 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 17 §, av följande

lydelse.

1 §

Denna förordning innehåller föreskrifter om behandlingen av person-

uppgifter som avses i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret
(SPAR).

8 §

1

Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket

8 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk
form lämnas ut endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, för-
säkringsföretag, fondbolag, värdepappersbolag, kreditupplysningsföretag,
pensionsstiftelser, inrättningar för detaljhandel med läkemedel som bedrivs
med tillstånd enligt 2 kap. 1 § lagen (2009:366) om handel med läkemedel,
Apotekens Service Aktiebolag och Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.

17 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om

1. giltighetstid för Skatteverkets beslut enligt lagen (1998:527) om det

statliga personadressregistret och denna förordning,

2. giltighetstid för användning av uppgifter som har lämnats ut för ända-

mål som avses i 3 § 2 lagen om det statliga personadressregistret,

3. villkor för säkerhet och hantering vid utlämnande av uppgifter i elektro-

nisk form ur SPAR.

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställigheten

av lagen om det statliga personadressregistret och denna förordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Fredrik Löfstedt
(Finansdepartementet)

1 Senaste lydelse 2011:250.

SFS 2011:439

Utkom från trycket
den 10 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011