SFS 2011:440 Förordning om ändring i förordningen (1993:1632) med bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617)

110440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1993:1632) med
bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att
meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen
(1993:1617);

utfärdad den 28 april 2011.

Regeringen föreskriver att 3 § förordningen (1993:1632) med bemyndi-

gande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt
ordningslagen (1993:1617) ska ha följande lydelse.

3 §

En länsstyrelse får föreskriva att allmänna sammankomster och offent-

liga tillställningar inte får hållas inom länet eller del av detta, om det är nöd-
vändigt för att motverka epidemi eller för att förebygga eller bekämpa epi-
zooti enligt epizootilagen (1999:657).

I 2 kap. 15 § ordningslagen (1993:1617) finns en bestämmelse om samråd

med Statens jordbruksverk.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunnel Lindberg
(Justitiedepartementet)

SFS 2011:440

Utkom från trycket
den 10 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011