SFS 2011:442 Förordning om ändring i förordningen (2001:650) om vägtrafikregister

110442.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:650) om
vägtrafikregister;

utfärdad den 31 mars 2011.

Regeringen föreskriver att 9 kap. 13 § förordningen (2001:650) om väg-

trafikregister ska ha följande lydelse.

9 kap.

13 §

1

För sådana nya tunga lastfordon som avses i 31 § avgasreningslagen

(2011:318) och som enligt den lagen eller motsvarande äldre bestämmelser
har hänförts till en miljö- eller utsläppsklass ska ett särskilt märke som anger
den aktuella miljö- eller utsläppsklassen tillhandahållas på begäran. Märket
ska visa fordonets registreringsnummer. Det lämnas ut av AB Svensk Bil-
provning om fordonets miljö- eller utsläppsklass har fastställts vid en regi-
streringsbesiktning och i annat fall av Transportstyrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 24 maj 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTRÖM

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1283.

SFS 2011:442

Utkom från trycket
den 10 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011