SFS 2011:443 Förordning om Europeiska unionens punktskatteområde

110443.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om Europeiska unionens punktskatteområde;

utfärdad den 28 april 2011.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

Vid tillämpningen av lagen (1994:1563) om tobaksskatt, lagen

(1994:1564) om alkoholskatt och lagen (1994:1776) om skatt på energi ska
Europeiska unionens punktskatteområde avse unionens territorium, som
detta definieras i artikel 52 i fördraget om Europeiska unionen och artikel
355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

2 §

Följande territorier, som ingår i unionens tullområde, ska inte ingå i

Europeiska unionens punktskatteområde:

1. Kanarieöarna,
2. de franska utomeuropeiska departementen,
3. Åland,
4. Kanalöarna.

3 §

De territorier som omfattas av tillämpningsområdet för artikel 355.3 i

fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska inte ingå i Europeiska
unionens punktskatteområde.

4 §

Följande territorier, som inte ingår i unionens tullområde, ska inte ingå

i Europeiska unionens punktskatteområde:

1. ön Helgoland,
2. territoriet Büsingen,
3. Ceuta,
4. Melilla,
5. Livigno,
6. Campione d’Italia,
7. de italienska delarna av Luganosjön.

5 §

Monaco, San Marino, Isle of Man och Förenade kungarikets suveräna

basområden Akrotiri och Dhekelia ska anses ingå i Europeiska unionens
punktskatteområde.

1 Jfr rådets direktiv 2008/118/EG av den 16 december 2008 om allmänna regler för
punktskatt och om upphävande av direktiv 92/12/EEG (EUT L 9, 14.1.2009, s. 12, Ce-
lex 32008L0118).

SFS 2011:443

Utkom från trycket
den 10 maj 2011

background image

2

SFS 2011:443

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Flyttningar av punktskattepliktiga varor som utgår från eller är avsedda

för

1. Monaco behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för

Frankrike,

2. San Marino behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda

för Italien,

3. Isle of Man behandlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda

för Förenade kungariket,

4. Förenade kungarikets suveräna basområden Akrotiri och Dhekelia be-

handlas som flyttningar som utgår från eller är avsedda för Cypern,

5. Jungholz och Mittelberg (Kleines Walsertal) behandlas som flyttningar

som utgår från eller är avsedda för Tyskland.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.
2. Genom förordningen upphävs förordningen (1994:1785) om Europe-

iska gemenskapens punktskatteområde.

3. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för förhållanden

som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)