SFS 2011:444 Förordning om ändring i fastighetstaxeringsförordningen (1993:1199)

110444.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fastighetstaxeringsförordningen
(1993:1199);

utfärdad den 28 april 2011.

Regeringen föreskriver att 1 kap. 6, 7 b och 35 a §§ fastighetstaxeringsför-

ordningen (1993:1199) samt bilagorna 1, 1 a och 13 till förordningen ska ha
följande lydelse.

1 kap.

6 §

1

För småhus ingående i småhusenhet ska upprättas en tabell för grund-

och marginalvärden (SV-tabell), tabeller för åldersinverkan (SO-tabeller S)
och en tabell för värdeinverkan av värdefaktorerna fastighetsrättsliga förhål-
landen och värdeordning (FV-tabell S).

SV-tabellen ska utvisa värden för småhus, som uppförts under det sjut-

tonde året före det år då allmän fastighetstaxering av småhusenheter sker,
vid skilda förhållanden beträffande värdefaktorerna storlek och standard och
i en värdenivå vid vilken ett småhus enligt 8 kap. 2 § fastighetstaxeringsla-
gen (1979:1152), normhus, har ett värde av 100 000 kronor.

Det ska finnas 59 skilda värdenivåer för normhuset. De erhålls genom att

värdena i SV-tabellen multipliceras med nivåfaktorer för småhus (S-nivåfak-
torer). Dessa ska vara 1,20, 1,30, 1,40, 1,50, 1,60, 1,70, 1,80, 1,90, 2,00,
2,10, 2,20, 2,30, 2,40, 2,50, 2,60, 2,70, 2,80, 2,90, 3,00, 3,10, 3,20, 3,30,
3,40, 3,60, 3,80, 4,00, 4,20, 4,40, 4,60, 4,80, 5,00, 5,25, 5,50, 5,75, 6,00,
6,25, 6,50, 7,0, 7,5, 8,0, 8,5, 9,0, 9,5, 10,0, 11,0, 12,0, 13,0, 14,0, 15,0, 16,0,
17,0, 18,0, 19,0, 20,0, 22,0, 24,0, 26,0, 28,0 och 30,0.

Det ska upprättas en SV-tabell. Denna ska avse S-nivåfaktorerna 1,20�

30,0.

SO-tabellerna S ska genom åldersfaktorer utvisa värderelationerna mellan

lika stora byggnader vid skilda förhållanden beträffande värdefaktorerna ål-
der och standard. För småhus som uppförts under det sjuttonde året före det
år då allmän fastighetstaxering av småhusenheter sker och som har normal
standard ska åldersfaktorn vara 1,00.

Det ska upprättas sex SO-tabeller S. Tabellerna ska betecknas med pro-

centtalen 75, 80, 85, 90, 95 och 100. Dessa beräknas med utgångspunkt från
värdet av ett småhus som har samma ålder och standard som normhuset.
Procenttalen visar den andel härav som utgörs av värdet av ett motsvarande
småhus, som uppförts under det tjugonde året före det år då normhuset upp-
fördes.

1 Senaste lydelse 2002:288.

SFS 2011:444
Utkom från trycket
den 10 maj 2011

background image

2

SFS 2011:444

FV-tabell S ska utvisa nedräkningsfaktorn vid skilda förhållanden beträf-

fande värdefaktorerna fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning. För
det mest värdefulla småhuset på en självständig fastighet ska nedräknings-
faktorn vara 1,0.

SV-, SO- och FV-tabellerna ska utformas och värdefaktorerna storlek, ål-

der, standard, fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning klassindelas
på sätt som anges i bilaga 1.

7 b §

2

För småhus ingående i lantbruksenhet ska upprättas och tillämpas en

tabell för värdeinverkan av värdefaktorerna fastighetsrättsliga förhållanden
och värdeordning, FV-tabell L. Denna ska ha samma utformning och klass-
indelning som FV-tabell S utom så tillvida att omräkningsfaktorn för fastig-
hetsrättsliga förhållanden för värderingsenheter utanför grupphusområde för
var och en av klasserna får delas upp på tre intervall för S-nivå-faktorer,
nämligen 1,20�3,20, 3,30�5,00 och 5,25�30,00. Vad som sägs i 6 § andra
och tredje styckena om värdena i SV-tabellen är med hänsyn härtill tillämp-
ligt för småhus på lantbruksenhet när omräkningsfaktorn enligt FV-tabell L
bestämts till 1,0 för normhuset.

FV-tabell L ska utformas, S-nivåfaktorn indelas i intervall och värdefakto-

rerna fastighetsrättsliga förhållanden och värdeordning klassindelas på sätt
som framgår av bilaga 1 a.

35 a §

3

Riktvärdet för tomtmark avseende småhus ska, om inte annat före-

skrivs i 35 d och 35 e §§, bestämmas med utgångspunkt i det värde och de
övriga uppgifter för en normaltomt som anges i riktvärdeangivelsen.

Riktvärdeangivelsen får endast avse följande till taxeringsvärdenivå an-

passade värden för normaltomten:

1. Om värdet inte överstiger 500 000 kronor: 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60,

70, 80, 90, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 300, 350, 400, 450
och 500 tusen kronor.

2. Om värdet överstiger 500 000 kronor: värde i hela 50 000-tal kronor.
3. Om värdet överstiger 1 000 000 kronor: värde i hela 100 000-tal kro-

nor.

4. Om värdet överstiger 2 000 000 kronor: värde i hela 200 000-tal kro-

nor.

Det ska för de i 12 kap. 3 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) angivna

värdefaktorerna vatten och avlopp, fastighetsrättsliga förhållanden, typ av
bebyggelse och närhet till strand finnas följande antal klasser:

För tomtmark avseende småhus ska en tabell över belägenhetsfaktorer

(FB-tabell) upprättas. Den ska för var och en av belägenhetsklasserna 2 och

2 Senaste lydelse 2004:281.

3 Senaste lydelse 2008:188.

Vatten och avlopp

Sex klasser (VA-klasser)

Fastighetsrättsliga förhållanden Två klasser för värderingsenheter belägna

i grupphusområde och tre klasser för övri-
ga värderingsenheter (FR-klasser)

Typ av bebyggelse

Tre klasser (bebyggelseklasser)

Närhet till strand

Fyra klasser (belägenhetsklasser)

background image

3

SFS 2011:444

3 (strandnära), underklasserna till klass 3 och belägenhetsklassen 4 (inte
strand eller strandnära) utvisa en belägenhetsfaktor inom intervallet 1,0�9,9.
Belägenhetsfaktorn för normaltomten ska vara 1,0. I bilaga 13 anges hur FB-
tabellen ska utformas och hur värdefaktorn närhet till strand ska klassinde-
las. I riktvärdeangivelsen ska belägenhetsfaktor anges för belägenhetsklas-
sen 1 (strand) och för belägenhetsklassen 2 (strandnära).

Bilaga 1

4

4 Senaste lydelse 2008:188.

TABELL F�R GRUND- OCH MARGINALV�RDEN SV-tabell

S-NIV�&FAKTOR 1,2�30,0
Standard-

poäng

Värdeyta kvm

(10)�75

76�130

131�170

171�250

251�(350)

0�2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34�35
36�37
38�40
41�44
45�49
50�54
55�59

background image

4

SFS 2011:444

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 75
Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

10�

09
08
07
06
05
04
03
02
01

99�00
97�98
95�96
93�94
91�92
89�90
87�88
85�86
83�84
80�82
77�79
74�76
70�73
65�69
60�64
55�59
50�54
45�49
40�44
29�39

background image

5

SFS 2011:444

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 80
Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

10�

09
08
07
06
05
04
03
02
01

99�00
97�98
95�96
93�94
91�92
89�90
87�88
85�86
83�84
80�82
77�79
74�76
70�73
65�69
60�64
55�59
50�54
45�49
40�44
29�39

background image

6

SFS 2011:444

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 85
Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

10�

09
08
07
06
05
04
03
02
01

99�00
97�98
95�96
93�94
91�92
89�90
87�88
85�86
83�84
80�82
77�79
74�76
70�73
65�69
60�64
55�59
50�54
45�49
40�44
29�39

background image

7

SFS 2011:444

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 90
Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

10�

09
08
07
06
05
04
03
02
01

99�00
97�98
95�96
93�94
91�92
89�90
87�88
85�86
83�84
80�82
77�79
74�76
70�73
65�69
60�64
55�59
50�54
45�49
40�44
29�39

background image

8

SFS 2011:444

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 95
Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

10�

09
08
07
06
05
04
03
02
01

99�00
97�98
95�96
93�94
91�92
89�90
87�88
85�86
83�84
80�82
77�79
74�76
70�73
65�69
60�64
55�59
50�54
45�49
40�44
29�39

background image

9

SFS 2011:444

TABELL F�R �&LDERSINVERKAN

SO-tabell S

Värdeår

�&LDERSINVERKAN 100
Standardpoäng

0�8 9�14 15�20 21�23 24�26 27�28 29�30 31�32 33�34 35�39 40�46 47�49 50�52 53�55 56�59

10�

09
08
07
06
05
04
03
02
01

99�00
97�98
95�96
93�94
91�92
89�90
87�88
85�86
83�84
80�82
77�79
74�76
70�73
65�69
60�64
55�59
50�54
45�49
40�44
29�39

FV-TABELL S

Värdeordning

Fastighetsrättsliga förhållanden
Värderingsenhet belägen i

grupphusområde

�vriga värderingsenheter

Klass 1

Klass 2

Klass 1

Klass 2

Klass 3

Klass 1
Klass 2

background image

10

SFS 2011:444

Bilaga 1 a

5

5 Senaste lydelse 2010:337.

FV-TABELL L

Värde-

ordning

Fastighetsrättsliga förhållanden
Värderingsenhet belägen

i grupphusområde

�vriga värderingsenheter

Klass 1

Klass 2

Klass 1

Klass 2

Klass 3

S-nivåfaktor

1,20�3,20

S-nivåfaktor

3,30�5,00

S-nivåfaktor

5,25�30,00

Klass 1
Klass 2

Tomtvärdetabell

Friliggande småhusbebyggelse

Radhusbebyggelse

Taxeringsvär-

de för en taxe-

ringsenhet som

omfattar ett

normhus och

en normtomt

(tkr)

Riktvärde för

normtomten

(tkr)

Riktvärde

för normhu-

set uttryckt

genom S-

nivåfaktor

Taxeringsvär-

de för en taxe-

ringsenhet som

omfattar ett

normhus och

en normtomt

(tkr)

Riktvärde för

normtomten

(tkr)

Riktvärde för

normhuset

uttryckt genom

S-nivåfaktor

background image

11

SFS 2011:444

Bilaga 13

6

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011 och tillämpas första

gången i fråga om 1 kap. 7 b § vid 2014 års fastighetstaxering och i övrigt
vid 2012 års fastighetstaxering.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Christina Eng
(Finansdepartementet)

TABELL �VER BEL�GENHETSFAKTORER

FB-tabell

Belägenhetsfaktor för belägenhetsklasserna 2�4
Klass 2 (strandnära) Klass 3 (strandnära)

Klass 4 (inte strand

eller strandnära)

Riktvärde för

normaltomten (kr)

>750 000

Riktvärde för

normaltomten (kr)

�0�750 000

6 Senaste lydelse 2001:1223.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011