SFS 2011:445 Förordning om ändring i förordningen (2007:725) om beslut och protokoll hos regeringen

110445.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:725) om beslut
och protokoll hos regeringen;

utfärdad den 28 april 2011.

Regeringen föreskriver att 6 § förordningen (2007:725) om beslut och

protokoll hos regeringen ska ha följande lydelse.

6 §

Om ordföranden är förhindrad att skriva under ett beslut enligt 4 §, ska

ett annat statsråd som deltagit i regeringssammanträdet skriva under beslutet
i ordförandens ställe. Den turordning som anges i 6 kap. 10 § regeringsfor-
men ska användas.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

SFS 2011:445

Utkom från trycket
den 10 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011