SFS 2011:446 Förordning med instruktion för Finanspolitiska rådet

110446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Finanspolitiska rådet;

utfärdad den 28 april 2011.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Finanspolitiska rådet har till uppgift att sköta administrativa och hand-

läggande uppgifter åt ett särskilt råd som ska finnas vid myndigheten.

Ledning

2 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

3 §

Kanslichefen är myndighetschef.

Det särskilda rådet

Sammansättning

4 §

Rådet ska bestå av högst sex ledamöter. En av ledamöterna är ordföran-

de och en är vice ordförande.

Uppgifter

5 §

Rådet ska följa upp och bedöma måluppfyllelsen i finanspolitiken och i

den ekonomiska politik som regeringen föreslår och riksdagen beslutar om
och därmed bidra till en ökad öppenhet och tydlighet kring den ekonomiska
politikens syften och effektivitet.

6 §

Rådet ska särskilt, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositio-

nen och budgetpropositionen, bedöma om finanspolitiken är förenlig med

1. långsiktigt hållbara offentliga finanser, och
2. de budgetpolitiska målen, i synnerhet överskottsmålet och utgiftstaket.

7 §

Rådet ska även, med utgångspunkt i den ekonomiska vårpropositionen

och budgetpropositionen,

SFS 2011:446

Utkom från trycket
den 10 maj 2011

background image

2

SFS 2011:446

1. bedöma hur finanspolitikens inriktning förhåller sig till konjunkturut-

vecklingen,

2. bedöma om finanspolitiken ligger i linje med god långsiktigt uthållig

tillväxt samt leder till långsiktigt hållbar hög sysselsättning,

3. granska tydligheten i dessa propositioner, särskilt med avseende på an-

givna grunder för den ekonomiska politiken samt skälen för förslag till åt-
gärder, och

4. analysera effekterna av finanspolitiken på välfärdens fördelning på kort

och lång sikt.

8 §

Rådet får granska och bedöma kvaliteten i lämnade prognoser och i de

modeller som ligger till grund för prognoserna.

9 §

Rådet ska vidare verka för en ökad offentlig diskussion i samhället om

den ekonomiska politiken.

Beslutförhet

10 §

Rådet är beslutfört när minst fem av ledamöterna, bland dem ordföran-

de eller vice ordförande, är närvarande.

Förordnande

11 §

Ordföranden, vice ordföranden och andra ledamöter utses av reger-

ingen efter förslag från rådet. Förordnandena ges för en bestämd tid, högst
sex år i följd för ordförande och högst tre år i följd för övriga ledamöter. En
ledamot som inte är ordförande och som föreslås bli ordförande får förord-
nas för ytterligare högst tre år.

Rådet ska lämna förslag som möjliggör att det inom rådet finns ledamöter

som har en hög vetenskaplig kompetens inom ämnesområdet ekonomi och
ledamöter som har praktisk erfarenhet av ekonomisk-politiskt arbete samt att
en jämn fördelning av kompetens och erfarenhet uppnås. Jämn könsfördel-
ning ska eftersträvas. Rådets förslag ska ges in till regeringen senast tre må-
nader innan förordnandena går ut.

Rapportering

12 §

Det särskilda rådet ska senast den 15 maj varje år lämna en rapport till

myndigheten. De år när val hålls till Europaparlamentet ska dock rapporten
lämnas senast den 10 maj.

I rapporten ska rådet redovisa de analyser och bedömningar som rådet har

gjort. Eventuellt avvikande meningar bland ledamöterna ska framgå av rap-
porten.

Myndigheten ska samma dag lämna det särskilda rådets rapport med eget

yttrande till regeringen.

background image

3

SFS 2011:446

Tillämpligheten av vissa förordningar

13 §

Bestämmelserna i 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och

höjd beredskap ska inte tillämpas på myndigheten.

Undantag från myndighetsförordningen

14 §

Följande bestämmelser i myndighetsförordningen (2007:515) ska inte

tillämpas på myndigheten:

7 § om medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete,
20 § om föredragning av ärenden, och
29 § om ärendeförteckning till Justitiekanslern.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011, då förordningen

(2007:760) med instruktion för Finanspolitiska rådet ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011