SFS 2011:447 Förordning om ändring i förordningen (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

110447.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:846) om
fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:846) om fluorerade

växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen

1

dels att 11�13, 17 och 19�21 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 10, 16, 18 och 24 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 24 a och 31 a §§,

av följande lydelse.

1 §

Denna förordning är meddelad

1. med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 8�10, 14�16, 18, 22�26,

28�47 och 50�57 §§,

2. med stöd av 15 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 27 §,
3. med stöd av 15 kap. 9 § miljöbalken i fråga om 48 §, och
4. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

10 §

Det är förbjudet att tillverka, använda, överlåta och saluhålla ozon-

nedbrytande ämnen.

Första stycket gäller inte utsläppande på marknaden och användning som

enligt EU-förordningen om ozonnedbrytande ämnen är tillåten för viktiga la-
boratorie- och analysändamål eller för destruktion.

16 §

Trots förbudet i 10 § får

1. CFC och övriga CFC
a) användas som arbetsmedium i en stationär kyl-, luftkonditionerings- el-

ler värmepumpsutrustning av typ enhetsaggregat med högst 900 gram köld-
medium, om utrustningen var i bruk den 1 januari 2005 och sedan dess har
fortsatt och fortsätter att vara i bruk på samma plats, eller

b) överlåtas och saluhållas i den mån detta är tillåtet enligt EU-förord-

ningen om ozonnedbrytande ämnen, och

2. HCFC
a) till och med den 31 december 2014 användas av Försvarsmakten, För-

svarets materielverk och Fortifikationsverket för påfyllning av en kyl-, luft-
konditionerings- eller värmepumpsutrustning, om utrustningen var i bruk

1 Förordningen omtryckt 2009:1605.

SFS 2011:447

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:447

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk och
HCFC inte kan ersättas med något annat ämne,

b) till och med den 31 december 2014 användas som arbetsmedium i en

kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumpsutrustning med mer än 3 kilo-
gram köldmedium, om utrustningen var i bruk den 1 juni 2002 och sedan
dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk,

c) användas som arbetsmedium i en kyl-, luftkonditionerings- eller värme-

pumpsutrustning med högst 3 kilogram köldmedium, om utrustningen var i
bruk den 1 juni 2002 och sedan dess har fortsatt och fortsätter att vara i bruk,
eller

d) överlåtas och saluhållas i den mån detta är tillåtet enligt EU-förord-

ningen om ozonnedbrytande ämnen.

18 §

Trots förbudet i 10 § får haloner användas i eller vid installation av

brandsläckningsanordningar som

1. är placerade i luftfartyg eller ubåtar, eller
2. är placerade i Försvarsmaktens stridsfordon eller sådana stridslednings-

centraler som är belägna i fartyg eller under jord, och halonerna inte kan er-
sättas med något annat ämne, ny teknik eller något annat.

För användning som är tillåten enligt första stycket finns det bestämmel-

ser om särskilda avslutnings- och slutdatum i kommissionens förordning
(EU) nr 744/2010 av den 18 augusti 2010 om ändring av Europaparlamen-
tets och rådets förordning (EG) nr 1005/2009 om ämnen som bryter ned
ozonskiktet, vad gäller användningsområden för haloner som är av avgör-
ande betydelse

2.

24 §

Det som sägs om begränsningar av utsläpp, läckagekontroll och regis-

terföring i artikel 3.1�3.6 i EU-förordningen om f-gaser ska även gälla den
som är operatör av en mobil kyl-, luftkonditionerings- eller värmepumps-
utrustning som innehåller motsvarande mängd f-gaser.

24 a §

Det som sägs om begränsningar av utsläpp, läckagekontroll och re-

gisterföring i artikel 23.1�23.3 i EU-förordningen om ozonnedbrytande äm-
nen ska även gälla en mobil utrustning som innehåller motsvarande mängd
HCFC.

31 a §

De minimikrav som anges i bilagan till EU-förordningen om certi-

fiering för brandskyddssystem ska även gälla personer som utför periodiska
läckagekontroller av brandskyddssystem och brandsläckare med halon.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2011.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

2 EUT L 218, 19.8.2010, s. 2 (Celex 32010R0744).