SFS 2011:448 Förordning om ändring i förordningen (2008:452) med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten

110448.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:452) med
instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver

1 att det i förordningen (2008:452) med instruktion

för Strålsäkerhetsmyndigheten ska införas fyra nya paragrafer, 5 a, 12 a,
12 b och 28 §§, samt närmast före 28 § en ny rubrik av följande lydelse.

5 a §

Strålsäkerhetsmyndigheten får på uppdrag av enskilda och myndig-

heter inom ramen för full kostnadstäckning utföra mätningar i det syfte som
anges i 1 § andra stycket 4.

12 a §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 juni vart tredje kalen-

derår sammanställa en rapport om genomförandet av rådets direktiv 2009/
71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett gemenskapsramverk
för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar

2.

Rapporten ska på lämpligt sätt samordnas med det förberedande

nationella arbete som följer av 1994 års konvention om kärnsäkerhet enligt
9 § första stycket.

12 b §

Strålsäkerhetsmyndigheten ska till regeringen

1. föreslå tidpunkt för den utvärdering och internationella granskning som

enligt artikel 9.3 i rådets direktiv 2009/71/Euratom ska göras minst vart
tionde år, och

2. redovisa resultatet av de utvärderingar och granskningar som görs och

vid behov föreslå åtgärder med anledning av resultatet.

Avgifter

28 §

Strålsäkerhetsmyndigheten får ta ut avgifter för sådan uppdragsverk-

samhet som avses i 5 a § och disponera avgiftsinkomsterna.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.
2. En rapport enligt 12 a § ska sammanställas första gången 2014.

1 Jfr rådets direktiv 2009/71/Euratom av den 25 juni 2009 om upprättande av ett
gemenskapsramverk för kärnsäkerhet vid kärntekniska anläggningar (EUT L 172,
2.7.2009, s. 18, Celex 32009L0071).

2 EUT L 172, 2.7.2009, s. 18 (Celex 32009L0071).

SFS 2011:448

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:448

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)