SFS 2011:449 Förordning om ändring i patentkungörelsen (1967:838)

110449.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i patentkungörelsen (1967:838);

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 7 och 59 §§ patentkungörelsen (1967:838)

1 ska

ha följande lydelse.

7 §

2

Patentverket för diarium över inkomna patentansökningar.

Diariet är tillgängligt för allmänheten.
I diariet antecknas för varje ansökan
1. ansökans diarienummer,
2. ansvarig handläggare,
3. sökandens namn och adress,
4. om sökanden företräds av ombud, ombudets namn och adress,
5. uppgift om ansökan är en svensk patentansökan, en internationell pa-

tentansökan eller en omvandlad europeisk patentansökan,

6. om ansökan är en svensk patentansökan, ansökans ingivningsdag enligt

8 b eller 8 c § patentlagen (1967:837),

7. om ansökan är en internationell patentansökan, den internationella in-

givningsdagen samt den dag ansökan fullföljdes enligt 31 § patentlagen eller
kom in enligt 38 § samma lag,

8. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den dag ansö-

kan gavs in för handläggning enligt den europeiska patentkonventionen el-
ler, i förekommande fall, den dag som fastställts som ingivningsdag för den
europeiska patentansökan samt den dag ansökan kom in till Patentverket för
omvandling,

9. om prioritet begärts, var den åberopade tidigare ansökan getts in, dagen

för denna ansökan och ansökans nummer,

10. om ansökan har erhållits genom delning eller utbrytning, stamansö-

kans diarienummer,

11. om det genom delning eller utbrytning från ansökan har uppkommit

en ny ansökan, den avdelade eller utbrutna ansökans diarienummer,

12. om ansökan blivit allmänt tillgänglig enligt 22 § tredje stycket patent-

lagen, dagen för detta,

13. om panträtt upplåtits i ansökan, dagen för pantupplåtelsen, dagen för

ansökan om registrering samt panthavarens namn och adress,

14. om ansökan är en internationell patentansökan, det internationella an-

sökningsnumret,

1 Kungörelsen omtryckt 1991:1331.

2 Senaste lydelse 2007:519.

SFS 2011:449

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:449

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

15. om ansökan är en omvandlad europeisk patentansökan, den europe-

iska patentansökans nummer,

16. i ärendet inkomna skrifter och betalade avgifter, och
17. i ärendet fattade beslut.
När ansökningshandlingarna i patentärendet blivit allmänt tillgängliga en-

ligt 22 § patentlagen ska i diariet för varje ansökan antecknas

1. de klasser till vilka ansökan hänförts,
2. uppfinnarens namn och adress, och
3. uppfinningens benämning.

59 §

3

Patentverket för ett särskilt diarium över europeiska patentansök-

ningar beträffande vilka översättning som avses i 88 § patentlagen
(1967:837) har kommit in till Patentverket. Diariet är tillgängligt för allmän-
heten.

I diariet antecknas för varje ansökan dess nummer vid det europeiska pa-

tentverket, sökandens namn och adress samt dagen då översättningen eller
rättelse av översättningen kom in liksom om översättningen eller rättelsen
har kungjorts. I övrigt antecknas den dag som fastställts som ingivningsdag
för ansökningen, uppfinnarens namn och adress, uppfinningens benämning,
sådana uppgifter som avses i 7 § tredje stycket 4, 9 och 13 samt om ansök-
ningen är en europeisk avdelad ansökan.

Om det ges in en översättning som avses i 82 § första stycket patentlagen,

ska detta antecknas i diariet liksom om översättningen har kungjorts. Det-
samma gäller rättelse av en sådan översättning som kommer in innan paten-
tet har antecknats i patentregistret.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011. �ldre bestämmelser till-

lämpas för patentansökningar som inkommit före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

3 Senaste lydelse 2008:130.