SFS 2011:450 Förordning om ändring i fartygssäkerhetsförordningen (2003:438)

110450.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i fartygssäkerhetsförordningen
(2003:438);

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 4 kap. 9 § fartygssäkerhetsförordningen

(2003:438) ska ha följande lydelse.

4 kap.

9 §

1

Befälhavaren är ansvarig för sjukvården ombord och ska, beroende på

skeppsapotekets omfattning, ha certifikat eller intyg som sjukvårdare.

Befälhavaren får, med bibehållet ansvar för sjukvården ombord, delegera

uppgiften som sjukvårdare till en annan person i sjöpersonalen. Den som fått
uppgiften ska också ha certifikat eller intyg som sjukvårdare.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2007:238.

SFS 2011:450

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011