SFS 2011:451 Förordning om ändring i förordningen (2007:237) om behörigheter för sjöpersonal

110451.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:237) om
behörigheter för sjöpersonal;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:237) om behörig-

heter för sjöpersonal

dels att 1 kap. 4 och 13 §§, 2 kap. 1 och 8 §§, 4 kap. 1, 3 och 9 a §§ ska ha

följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 9 b § och

5 kap. 4 §, av följande lydelse,

dels att det i förordningen ska införas nya rubriker närmast före 4 kap. 5 §

som ska lyda ⬝Brandskyddsutbildningar⬝, närmast före 4 kap. 7 § som ska
lyda ⬝Sjukvårdare⬝, närmast före 4 kap. 8 § som ska lyda ⬝Snabba fartyg⬝,
närmast före 4 kap. 9 § som ska lyda ⬝Säkerhets- och skyddsutbildningar⬝
samt närmast före 4 kap. 10 § som ska lyda ⬝�vrigt⬝.

1 kap.

4 §

1

Transportstyrelsen prövar om behörighetsvillkoren är uppfyllda samt

utfärdar, efter ansökan, behörighetsbevis och certifikat.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om ansökningsför-

farandet.

Certifikat får efter Transportstyrelsens medgivande utfärdas av utbild-

ningsanordnare.

För att behörighetsvillkoren ska vara uppfyllda ska minst bestämmelserna

i den av Internationella sjöfartskonferensen år 1995 reviderade konventionen
om normer för sjöfolks utbildning, certifiering och vakthållning (STCW 95)
vara uppfyllda. Vad avser radiopersonal ska även minst bestämmelserna i
1974 års internationella konvention om säkerheten för människoliv till sjöss
(SOLAS 74) samt bestämmelserna i Internationella teleunionens radioregle-
mente (ITU:s RR) vara uppfyllda.

13 §

2

All verksamhet som gäller utbildning, kompetensbedömning, certi-

fiering, intyg om erkännande och förnyad giltighet ska övervakas genom ett
system för kvalitetsnormer. Detta gäller dock inte sådan utbildning som av-
ses i andra stycket, om rederiet har en godkänd säkerhetsorganisation där ut-
bildningsrutinerna finns dokumenterade.

1 Senaste lydelse 2008:1113.

2 Senaste lydelse 2008:1113.

SFS 2011:451

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:451

Redare får utbilda ombordanställd sjöpersonal i grundläggande säkerhet,

passagerarsäkerhet, lastsäkerhet och skrovintegritet på fartyg som uteslu-
tande framförs i inre fart och som har en bruttodräktighet understigande 500
och ett passagerarantal om högst 500.

Transportstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter om
1. systemet för kvalitetsnormer, och
2. utbildning av ombordanställd sjöpersonal enligt andra stycket.

2 kap.

1 §

3

För att få de behörigheter som anges i detta kapitel krävs läkarintyg

som inte är äldre än två år och som visar att sökanden uppfyller de krav på
syn- och hörselförmåga som föreskrivs i förordningen (1979:38) om läkar-
intyg för sjöfolk. För att få de behörigheter som anges i 3�7 §§ och 15�19 §§
krävs högskoleutbildning vid ett universitet eller en högskola som omfattas
av högskolelagen (1992:1434) eller hos en enskild utbildningsanordnare
som har tillstånd att utfärda examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att
utfärda vissa examina.

Vid en ansökan om erkännande av utländska behörighetsbevis får sökan-

den, för att styrka att de svenska kraven på syn- och hörselförmåga är upp-
fyllda, åberopa det dokument som krävs i sökandens ursprungsstat eller den
stat sökanden kommer från eller ett intyg som utfärdats av en behörig myn-
dighet i denna stat och som motsvarar ett svenskt läkarintyg. Sådana utländ-
ska dokument eller intyg får inte vara äldre än två år.

Transportstyrelsen prövar som ett led i behörighetsärendet om dokumen-

tet eller intyget innehåller de uppgifter som behövs.

8 §

För att få behörighet som fartygsbefäl klass VI ska sökanden efter att

ha fått behörighet av lägst klass VII ha tjänstgjort till sjöss i minst 12 måna-
der som fartygsbefäl på handelsfartyg med en bruttodräktighet om minst 20.

4 kap.

1 §

För att få ett allmänt operatörscertifikat för maritim mobil trafik i

GMDSS (GOC-certifikat) eller ett begränsat operatörscertifikat för maritim
mobil trafik i GMDSS (ROC-certifikat) ska sökanden ha fullgjort godkänd
utbildning.

3 §

För att få certifikat för att handha räddningsfarkoster och beredskaps-

båtar ska sökanden

1. vara minst 18 år, och
2. ha tjänstgjort
a) minst 12 månader till sjöss och aktivt deltagit i handhavandet av farty-

gets livräddningsutrustning, eller

b) minst sex månader till sjöss och fullgjort godkänd utbildning.

3 Senaste lydelse 2008:1113.

background image

3

SFS 2011:451

9 a §

4

För att få certifikat som skyddsansvarig (Ship Security Officer) om-

bord ska sökanden ha fullgjort minst 12 månader till sjöss som fartygsbefäl
eller maskinbefäl och ha fullgjort godkänd utbildning.

9 b §

För att få certifikat i säkerhetsutbildning för tjänstgöring på fiskefar-

tyg ska sökanden ha fullgjort godkänd utbildning.

5 kap.

4 §

För att få intyg som sjukvårdare ombord ska sökanden ha fullgjort god-

känd utbildning.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2011.

På regeringens vägnar

HILLEVI ENGSTR�M

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2007:962.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011