SFS 2011:452 Lag om upphävande av lagen (1994:758) om ombildning av landshypoteksinstitutionen

110452.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1994:758) om ombildning
av landshypoteksinstitutionen;

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1994:758) om ombildning

av landshypoteksinstitutionen ska upphöra att gälla den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

SFS 2011:452

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011