SFS 2011:453 Lag om upphävande av lagen (1994:759) om Sveriges allmänna hypoteksbank

110453.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1994:759) om Sveriges
allmänna hypoteksbank;

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att lagen (1994:759) om Sveriges all-

männa hypoteksbank ska upphöra att gälla den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg

(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

SFS 2011:453

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011