SFS 2011:455 Lag om ändring i firmalagen (1974:156)

110455.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i firmalagen (1974:156);

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 27 § firmalagen (1974:156) ska

ha följande lydelse.

27 §

2

Sveriges riksbank, Svenska Skeppshypotekskassan samt annan in-

rättning eller sammanslutning för vilken Konungen fastställt firma har en-
samrätt till denna som om firman blivit registrerad enligt denna lag.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Malin Bonthron
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2 Senaste lydelse 2003:845.

SFS 2011:455

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011