SFS 2011:457 Lag om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank

110457.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1988:1385) om Sveriges
riksbank;

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 § och 6 kap. 1 § lagen

(1988:1385) om Sveriges riksbank

2 ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

3 Fullmäktiges rätt att skilja en ledamot av direktionen från hans eller

hennes anställning följer av 9 kap. 13 § regeringsformen.

Talan mot beslut om skiljande från anställning ska ske inom två månader

från delgivning av beslutet. Riksbankschefen får föra talan vid EU-domsto-
len. Övriga ledamöter får väcka talan i Högsta domstolen.

Högsta domstolen får förklara ett beslut om skiljande från anställning

ogiltigt.

Väcks inte talan inom den tid som föreskrivs i andra stycket har parten

förlorat sin talan.

6 kap.

1 §

4

Med bankinstitut förstås i denna lag bankaktiebolag, sparbanker, med-

lemsbanker och utländska bankföretag som med stöd av 4 kap. 1 eller 4 §
lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse driver bankrörelse från
filial här i landet.

Med finansinstitut förstås bankinstitut, kreditmarknadsföretag, värdepap-

persinstitut, Första–Fjärde AP-fonderna enligt lagen (2000:192) om allmän-
na pensionsfonder (AP-fonder), Sjätte AP- fonden enligt lagen (2000:193)
om Sjätte AP-fonden, försäkringsföretag som har tillstånd att driva försäk-
ringsrörelse här i landet enligt försäkringsrörelselagen (2010:2043), Svenska
skeppshypotekskassan samt utländska företag som med stöd av 4 kap. 1, 3
eller 4 § lagen om bank- och finansieringsrörelse driver verksamhet från fi-
lial i Sverige.

1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2 Lagen omtryckt 1999:19.

3 Senaste lydelse 2003:840.

4 Senaste lydelse 2010:2054.

SFS 2011:457

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:457

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)