SFS 2011:458 Lag om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

110458.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1995:1559) om årsredovisning i
kreditinstitut och värdepappersbolag;

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1 och 3 §§ lagen

(1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag ska
ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

2

Denna lag är tillämplig på kreditinstitut, värdepappersbolag och betal-

ningsinstitut. Med kreditinstitut avses bankaktiebolag, sparbanker, medlems-
banker, kreditmarknadsföretag (kreditmarknadsbolag respektive kreditmark-
nadsföreningar), institut för elektroniska pengar och Svenska skeppshypo-
tekskassan. Med värdepappersbolag avses det som sägs i 1 kap. 5 § 26 lagen
(2007:528) om värdepappersmarknaden. Med betalningsinstitut avses det
som sägs i 1 kap. 4 § 5 lagen (2010:751) om betaltjänster. Denna lag är dock
inte tillämplig på betalningsinstitut som huvudsakligen ägnar sig åt annan
verksamhet än att tillhandahålla betaltjänster.

Bestämmelserna om koncernredovisning i 7 kap. ska tillämpas på

finansiella holdingföretag som uteslutande eller huvudsakligen förvaltar
andelar i dotterföretag som är kreditinstitut eller värdepappersbolag eller
utländska företag av motsvarande slag. Med finansiellt holdingföretag
avses ett aktiebolag, ett handelsbolag eller en ekonomisk förening vars
verksamhet uteslutande eller så gott som uteslutande består i att i
vinstsyfte förvärva och förvalta andelar i dotterföretag.

3 §

3

Med bank avses vid tillämpningen av denna lag bankaktiebolag, spar-

bank och medlemsbank.

Med hypoteksinstitut avses Svenska skeppshypotekskassan.

1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

2 Senaste lydelse 2010:756.

3 Senaste lydelse 2007:1461.

SFS 2011:458

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:458

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)