SFS 2011:460 Lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

110460.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:297) om bank- och
finansieringsrörelse;

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 9 § lagen (2004:297) om

bank- och finansieringsrörelse ska ha följande lydelse.

1 kap.

9 §

Bara banker, Sveriges riksbank och utländska kreditinstitut får i sin

firma eller i övrigt vid beteckning av sin affärsrörelse använda ordet bank.
Ett utländskt kreditinstitut får driva verksamhet i Sverige under den firma
som institutet använder i det land där det har sitt huvudkontor.

En sammanslutning eller annan juridisk person med nära anknytning till

någon som avses i första stycket får, efter tillstånd av Finansinspektionen,
använda ordet bank i sin firma.

Vad som sägs i denna paragraf hindrar inte att ett företag som omfattas av

pantbankslagen (1995:1000) använder ordet pantbank i sin firma eller annars
i sin rörelse.

Denna lag träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:71, bet. 2010/11:FiU26, rskr. 2010/11:234.

SFS 2011:460

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011