SFS 2011:464 Förordning om ändring i kungörelsen (1967:539) med förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

110464.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i kungörelsen (1967:539) med
förordnande enligt 5 § tredje stycket lagen den
9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att kungörelsen (1967:539) med förordnande

enligt 5 § tredje stycket lagen den 9 juni 1967 (nr 531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.

1 ska ha följande lydelse.

Vad som sägs i 5 § andra stycket första punkten lagen (1967:531) om

tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska tillämpas även på Svenska bo-
stadskreditkassan och bostadskreditförening.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Anita Wickström
(Justitiedepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:848.

SFS 2011:464

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011