SFS 2011:465 Förordning om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn över hypoteksinstituten

110465.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1970:68) om tillsyn
över hypoteksinstituten;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (1970:68) om tillsyn

över hypoteksinstituten samt 1�4 och 6�8 §§ ska ha följande lydelse.

Förordning om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan

1 §

1

Finansinspektionen ska övervaka att Svenska skeppshypotekskassan i

sin verksamhet följer de författningar och reglementen och föreskrifter i öv-
rigt som gäller för dess verksamhet.

Inspektionen ska också i övrigt följa Svenska skeppshypotekskassans

verksamhet i den mån det behövs för kännedom om de förhållanden som kan
inverka på institutets säkerhet eller annars är av betydelse för en sund ut-
veckling av verksamheten.

2 §

2

Finansinspektionen utövar tillsynen med ledning av handlingar, som

Svenska skeppshypotekskassan enligt 6 § ska sända till inspektionen, och
upplysningar, som inspektionen får vid särskild undersökning eller på annat
sätt.

3 §

3

Finansinspektionen har rätt att kalla till extra sammankomst eller

stämma och till sammanträde med Svenska skeppshypotekskassans styrelse.
Företrädare för inspektionen får närvara och delta i överläggningarna vid
sammankomst eller stämma eller vid sådant styrelsesammanträde som ut-
lysts av inspektionen.

4 §

4

Finansinspektionen får meddela närmare föreskrifter om hur Svenska

skeppshypotekskassans räkenskaper ska föras samt om förvaring och inven-
tering av värdehandlingar.

6 §

5

Svenska skeppshypotekskassan ska på den tid och det sätt som

Finansinspektionen bestämmer

1 Senaste lydelse 2003:850.

2 Senaste lydelse 1992:1463.

3 Senaste lydelse 1992:1463.

4 Senaste lydelse 1995:4. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

5 Senaste lydelse 1992:1463.

SFS 2011:465

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:465

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

1. hålla institutets kassa och övriga tillgångar samt böcker, räkenskaper

och andra handlingar tillgängliga för granskning av inspektionen,

2. upprätta och till inspektionen lämna översikter, som visar institutets

tillgångar och skulder, samt uppgifter om de räntesatser som gällt för upp-
och utlåning,

3. till inspektionen lämna kopia av förvaltningsberättelsen tillsammans

med reslutat- och balansräkningen samt revisionsberättelsen med tillhörande
handlingar,

4. meddela alla de upplysningar och uppgifter i övrigt rörande institutet

som inspektionen begär.

7 §

6

Har Svenska skeppshypotekskassan fattat beslut som står i strid med

lag eller reglemente, får Finansinspektionen förbjuda att beslutet verkställs.
Har ett sådant beslut redan verkställts, får inspektionen förelägga styrelsen
att göra rättelse om det är möjligt.

8 §

7

Finansinspektionen får meddela erinringar i fråga om Svenska skepps-

hypotekskassans verksamhet även om avvikelse från lag eller reglemente
inte skett.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

6 Senaste lydelse 1992:1463.

7 Senaste lydelse 1992:1463.