SFS 2011:466 Förordning om ändring i förordning (2007:1135) om årliga avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet

110466.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordning (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (2007:1135) om årliga

avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha följande
lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

– 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensions-

myndighetens premiepensionsverksamhet,

– 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
– 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

– 6 kap. 19 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
– 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
– 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

– 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på ak-

tiemarknaden,

– 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över fi-

nansiella konglomerat,

– 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar,

1 Senaste lydelse 2011:263.

SFS 2011:466

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:466

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

– 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/

2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut

2,

– 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster, och
– 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

7 §

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har

tillstånd att driva

1. verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypoteks-

kassan,

2. verksamhet enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska

pengar, eller

3. finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse.
Lägsta avgift ska betalas av

1. Svenska skeppshypotekskassan, och
2. institut för elektroniska pengar.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

2 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordning (2007:1135) om årliga
avgifter för finansiering av Finansinspektionens
verksamhet;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 3 och 7 §§ förordningen (2007:1135) om årliga

avgifter för finansiering av Finansinspektionens verksamhet ska ha följande
lydelse.

3 §

1

Avgift tas ut med stöd av bestämmelser i

– 31 § lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.,
– 73 § den upphävda lagen (1972:262) om understödsföreningar,
– 39 § lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypotekskassan,
– 6 kap. 4 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument,
– 13 § lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell

verksamhet,

– 10 kap. 9 § lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjäns-

tepensionsinstituts verksamhet i Sverige,

– 10 § lagen (1998:710) med vissa bestämmelser om Pensions-

myndighetens premiepensionsverksamhet,

– 9 kap. 1 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument,
– 5 kap. 8 § lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder),
– 26 § lagen (2000:1087) om anmälningsskyldighet för vissa innehav av

finansiella instrument,

– 6 kap. 19 § lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,
– 5 kap. 7 § lagen (2003:1223) om utgivning av säkerställda obligationer,
– 10 kap. 11 § lagen (2004:46) om investeringsfonder,
– 13 kap. 16 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
– 22 § lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
– 20 § lagen (2005:377) om straff för marknadsmissbruk vid handel med

finansiella instrument,

– 7 kap. 7 § lagen (2005:405) om försäkringsförmedling,
– 7 kap. 13 § lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på ak-

tiemarknaden,

– 6 kap. 10 § första stycket lagen (2006:531) om särskild tillsyn över fi-

nansiella konglomerat,

– 10 kap. 20 § första stycket lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och

stora exponeringar,

1 Senaste lydelse 2011:263.

SFS 2011:466

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:466

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

– 23 kap. 12 och 13 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
– artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1060/

2009 av den 16 september 2009 om kreditvärderingsinstitut

2,

– 8 kap. 7 § lagen (2010:751) om betaltjänster, och
– 4 kap. 16 § försäkringsrörelselagen (2010:2043).

7 §

Avgift beräknad enligt 5 § ska betalas av svenska företag, om de har

tillstånd att driva

1. verksamhet enligt lagen (1980:1097) om Svenska skeppshypoteks-

kassan,

2. verksamhet enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska

pengar, eller

3. finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansie-

ringsrörelse.
Lägsta avgift ska betalas av

1. Svenska skeppshypotekskassan, och
2. institut för elektroniska pengar.

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

2 EUT L 302, 17.11.2009, s. 1 (Celex 32009R1060).