SFS 2011:467 Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)

110467.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i vapenlagen (1996:67);

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs2 i fråga om vapenlagen (1996:67)
dels att 1 kap. 3 och 8 §§ samt 9 kap. 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 2 a kap., och en ny paragraf,

9 kap. 1 a §, av följande lydelse.

1 kap.

3 §

Vad som sägs om skjutvapen gäller också

a) anordningar som till verkan och ändamål är jämförliga med skjutvapen,
b) obrukbara vapen som i brukbart skick skulle räknas som skjutvapen,
c) start- och signalvapen som laddas med patroner,
d) armborst,
e) tårgasanordningar och andra till verkan och ändamål jämförliga anord-

ningar,

f) slutstycken, ljuddämpare, eldrör, pipor, stommar, lådor, trummor och

mantlar till skjutvapen, eller armborststommar med avfyrningsanordningar,

g) anordningar som kan bäras i handen och är avsedda att med elektrisk

ström bedöva människor eller tillfoga dem smärta, och

h) anordningar som gör att skjutvapen kan användas med annan ammuni-

tion än de är avsedda för.

8 §

3

I fråga om skjutvapen som innehas av staten gäller endast 2 kap.

17−21 §§ och 2 a kap. 5 §. Lagen gäller inte ammunition som innehas av sta-
ten.

I fråga om skjutvapen och ammunition som tillverkas för staten gäller en-

dast 2 a kap. 1–4 och 6 §§.

1 Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om änd-

ring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen

(EUT L 179, 8.7.2008, s. 5, Celex 308L0051).

3 Senaste lydelse 1999:74.

SFS 2011:467
Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:467

2 a kap. Märkning

Vid tillverkning m.m.

1 §

Med tillverkning förstås i denna lag framställning av sådana vapen och

vapendelar som anges i 2 och 3 §§. Med tillverkning förstås även sådan änd-
ring eller ombyggnad av ett vapen som medför att det till funktions- eller
verkningsgrad blir ett väsentligt annorlunda vapen.

2 §

Den som tillverkar ett skjutvapen som är avsett att skjuta ut hagel, ku-

lor eller andra projektiler med hjälp av ett antändbart drivämne, ska förse
vapnet med en unik märkning som omfattar tillverkarens namn, landet eller
platsen för tillverkningen, serienummer och tillverkningsår, om tillverk-
ningsåret inte framgår av serienumret. Detta gäller inte den som tillverkar ett
skjutvapen av vapendelar som redan är märkta på föreskrivet sätt.

Märkningen ska vara placerad på skjutvapnets
1. slutstycke eller trumma,
2. eldrör eller pipa, och
3. stomme, låda och mantel.

3 §

Vad som anges i 2 § gäller också den som tillverkar ett obrukbart va-

pen, om vapnet i brukbart skick skulle utgöra ett sådant skjutvapen som om-
fattas av nämnda paragraf.

4 §

Den som tillverkar någon av de vapendelar som anges i 2 § andra

stycket ska förse vapendelen med en unik märkning av det slag som före-
skrivs i 2 § första stycket. Detta gäller dock inte om tillverkaren ska infoga
vapendelen i ett vapen som ska märkas vid tillverkningen.

5 §

När ett sådant vapen som anges i 2 eller 3 § överlåts från staten till an-

nan för permanent civilt bruk ska den myndighet som överlåter vapnet se till
att det har en unik märkning varav framgår att överlåtelsen har skett från en
svensk myndighet.

Första stycket gäller inte vapen som staten har löst in enligt 7 kap.

6 §

Den som tillverkar ammunition till ett sådant skjutvapen som anges i

2 § ska märka varje förpackning med komplett ammunition med uppgift om
ammunitionstyp, kaliber, varupartiets identifikationsnummer och tillverka-
rens namn.

Första stycket gäller inte ammunition som anges i 3 § 2 förordningen

(1992:1303) om krigsmateriel.

Vid införsel

7 §

Den som för in vapen eller vapendelar som anges i 2 och 3 §§ till Sve-

rige ska senast inom en månad efter införseln se till att föremålet har en unik
märkning med identifikationsnummer eller annan uppgift som gör det möj-
ligt att identifiera det. Märkningen ska också visa att föremålet har förts in
till Sverige och året för införseln.

background image

3

SFS 2011:467

Första stycket gäller inte den som tillfälligt, under högst tre månader från

dagen för införseln, för in vapen eller vapendelar till Sverige för

1. användning vid jakt eller tävlingsskytte,
2. reparation, översyn, service eller värdering,
3. utställning eller mässa,
4. resa genom landet, eller
5. användning av företrädare för en annan stats myndighet vid tillfällig

tjänstgöring i landet.

9 kap.

1 a §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen bry-

ter mot bestämmelserna om märkning i 2 a kap. 2–4 eller 7 §. Detsamma
gäller den som uppsåtligen förfalskar eller utan lov utplånar, avlägsnar eller
ändrar sådan märkning.

Ansvar för brott mot bestämmelserna om märkning i 2 a kap. 7 § ska inte

dömas ut om gärningen är belagd med straff enligt 1 §.

5 §

4

Ett vapen som har varit föremål för brott som avses i 1 §, 1 a § eller

2 § första stycket a ska förklaras förverkat, om det inte är uppenbart oskäligt.
Detsamma gäller ammunition som har varit föremål för brott som avses i 2 §
första stycket d eller e. I stället för vapnet eller ammunitionen kan dess värde
förklaras förverkat. Om ett vapen förklaras förverkat får även ammunition
som hör till vapnet förklaras förverkad.

Vad som i första stycket föreskrivs om ett vapen ska också gälla en vapen-

del.

Utbyte av brott enligt denna lag ska förklaras förverkat, om det inte är up-

penbart oskäligt.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.
2. Bestämmelserna i 2 a kap. 2–4 och 6 §§ tillämpas på tillverkning som

avslutas efter ikraftträdandet.

3. Den som vid ikraftträdandet innehar en mantel får inneha denna utan

tillstånd till utgången av december 2011 eller, om ansökan om tillstånd har
gjorts före sistnämnda tidpunkt, till dess att slutligt beslut i tillståndsfrågan
har vunnit laga kraft.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2005:311.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011