SFS 2011:468 Lag om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska unionen

110468.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1996:701) om Tullverkets
befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land
inom Europeiska unionen;

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 18 § lagen (1996:701) om Tull-

verkets befogenheter vid Sveriges gräns mot ett annat land inom Europeiska
unionen ska ha följande lydelse.

18 §

3

Tullverket har rätt att göra kontrollbesök och revisioner hos den som

för ut sådana varor som nämns i 3 § 1, 3 och 7 samt hos den som för in såda-
na varor som nämns i 3 § 3. Vid sådana kontrollbesök och revisioner tilläm-
pas 6 kap. 25�38 §§ och 10 kap. 4 § tullagen (2000:1281).

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Lena Gustafson
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om änd-
ring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen
(EUT L 179, 8.7.2008, s. 5, Celex 308L0051).

3 Senaste lydelse 2003:811.

SFS 2011:468

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011