SFS 2011:469 Lag om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel

110469.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1992:1300) om krigsmateriel;

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 i fråga om lagen (1992:1300) om

krigsmateriel

3

dels att 29 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 1 b §, av följande lydelse.

1 b §

I 2 a kap. vapenlagen (1996:67) finns bestämmelser om märkning av

vapen och vapendelar vid tillverkning och införsel samt om märkning av för-
packning med ammunition vid tillverkning.

29 §

Krigsmateriel som varit föremål för brott enligt 25 eller 26 § eller

dess värde samt utbyte av sådant brott ska förklaras förverkat, om det inte är
uppenbart oskäligt.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

EWA BJÖRLING

Anders Rönquist
(Utrikesdepartementet)

1 Prop. 2010/11:72, bet. 2010/11:JuU17, rskr. 2010/11:210.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/51/EG av den 21 maj 2008 om änd-
ring av rådets direktiv 91/477/EEG om kontroll av förvärv och innehav av vapen
(EUT L 179, 8.7.2008, s. 5, Celex 308L0051).

3 Lagen omtryckt 1997:689.

SFS 2011:469

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011