SFS 2011:470 Förordning om ändring i förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

110470.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1996:1515) med
instruktion för Regeringskansliet;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver att 26, 28 och 54–56 §§ och rubriken närmast före

54 § förordningen (1996:1515) med instruktion för Regeringskansliet

1 samt

bilagan till förordningen ska ha följande lydelse.

26 §

Rättschefen i Statsrådsberedningen ska svara särskilt för sådan sam-

ordning inom Regeringskansliet i rättsliga och språkliga frågor som främjar
enhetlighet och hög kvalitet i lagstiftning och förvaltning. Rättschefen ska
verka för att språket i författningar och andra beslut blir så enkelt och klart
som möjligt. Rättschefen kan i dessa syften ge ut handböcker, riktlinjer och
annat material. Sådant material kan riktas även till myndigheter under reger-
ingen. Rättschefen ska vidare uppmärksamma möjligheten att delegera ären-
den till myndigheter under regeringen.

Rättschefen i Statsrådsberedningen är utgivare av Svensk författnings-

samling.

28 §

Varje huvudman ska inom sitt sakområde ansvara för planering och

samordning, ärendenas behöriga gång samt för beredning och föredragning
inför departementschefen eller ett annat statsråd. Även i övrigt ska huvud-
mannen ansvara för arbetet inom sitt sakområde. Huvudmannen ska också
beakta andra berörda sakområden. Huvudmannen svarar för upprättandet av
koncept till regeringens beslut, riktigheten av uppgifterna i koncepten och
för att den handling som expedieras stämmer överens med regeringens be-
slut. Detta gäller dock inte i fråga om lagar och andra författningar.

Huvudmannen ska hålla departementschefen, övriga statsråd i departe-

mentet och chefstjänstemännen underrättade om arbetets gång och för dem
anmäla frågor som är av principiell betydelse eller annars av större vikt. Hu-
vudmannen ska följa de direktiv som chefstjänstemännen ger och även i öv-
rigt samverka med dessa och med de andra huvudmännen. Huvudmannen
ska med uppmärksamhet följa förhållandena inom sitt sakområde.

Huvudmannen svarar, i den utsträckning detta inte är rättschefens uppgift,

för att ärenden bereds gemensamt i Regeringskansliet.

1 Förordningen omtryckt 2010:1750.

SFS 2011:470

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:470

Ansvar för arkivbildning

54 §

Förvaltningschefen har ett övergripande ansvar för att de mål för

arkivbildningen som anges i arkivlagen (1990:782) uppnås i Regerings-
kansliet. Förvaltningschefen ska verka för enhetlighet inom Regerings-
kansliet i frågor om arkivbildning, arkivvård, gallring av allmänna hand-
lingar och utlåning av arkivhandlingar.

Förvaltningschefen, eller den tjänsteman som anges i en arbetsordning för

Regeringskansliets förvaltningsavdelning, är arkivansvarig för central-
arkivet.

55 §

2

Varje expeditionschef är arkivansvarig och har tillsyn över arkiv-

bildning, arkivvård, gallring av allmänna handlingar och utlåning av arkiv-
handlingar i sitt departement. I Statsrådsberedningen har rättschefen denna
uppgift. I Utrikesdepartementet och Regeringskansliets förvaltnings-
avdelning är den tjänsteman arkivansvarig som bestäms i en arbetsordning.

56 §

Regeringskansliet ska lämna över arkivhandlingar till Riksarkivet vid

de tidpunkter som förvaltningschefen och Riksarkivet kommer överens om.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

Thomas Strömgren
(Statsrådsberedningen)

2 Ändringen innebär att andra stycket upphävs.

background image

3

SFS 2011:470

Bilaga

1

Statsrådsberedningen

1.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

regeringen, Regeringskansliet,
kommittéväsendet,
europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning,

användningen av de flygplan som staten anskaffat för statschefens och

den högsta civila och militära ledningens resor.

1.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

europeiska integrationsfrågor av horisontell karaktär, med undantag av

frågor om Europeiska unionens utvidgning.

1.3 Myndigheter m.fl.

Svenska institutet för europapolitiska studier,

Harpsundsnämnden.

2

Justitiedepartementet

2.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

riksdagen med undantag av ärenden om Utrikesnämnden,
grundlagarna,
rikets vapen och flagga,
vallagen (2005:837), folkomröstningslagen (1979:369),
lagen (1991:1559) med föreskrifter på tryckfrihetsförordningens och ytt-

randefrihetsgrundlagens områden,

rikets judiciella indelning samt, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement, domstolsväsendet,

arrendenämnderna, hyresnämnderna,
rättshjälp,
dispaschörverksamhet,
fastighetsregistreringen, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

Sveriges advokatsamfund,
åklagarväsendet,
polisväsendet,
allmän ordning och säkerhet, allmänna sammankomster,
åtal för brott, förordnande av domstol,
utlämning och överlämnande för brott, internationell rättslig hjälp i brott-

mål, internationellt samarbete rörande lagföring för brott,

kriminalvård,

background image

4

SFS 2011:470

internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom,
fideikommissförfattningar, dock inte förlängning av fideikommiss eller

inlösen av fideikommissegendom av kulturhistoriska skäl,

permutationslagen (1972:205), i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

nåd i brottmål, abolition,
upphävande av domstols dom eller beslut om utvisning på grund av brott,
det rättsmedicinska och det rättspsykiatriska undersökningsväsendet,
lagen (1971:796) om internationella rättsförhållanden rörande adoption,

lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äk-
tenskap och förmynderskap, förordningen (1931:429) om vissa internatio-
nella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap, la-
gen (1988:1321) om nordiska rättsförhållanden rörande förvaltarskap enligt
föräldrabalken m.m.,

europabolag, aktiebolag, handelsbolag, enkla bolag och ekonomiska för-

eningar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement, stif-
telselagen (1994:1220), i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

årsredovisningslagen (1995:1554), datalagen (1973:289),
lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, lagen

(1980:612) om medling i vissa upphovsrättstvister, lagen (1953:771) om
skydd för vissa internationella sjukvårdsbeteckningar m.m.,

vapenlagen (1996:67),
passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter inom riket,
flyktingar, mottagande av asylsökande, utlänningars rätt att vistas i landet,

i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

medborgarnas inflytande och delaktighet i samhället, i den mån sådana

frågor inte hör till något annat departement,

demokrati och allmänna val, i den mån sådana frågor inte hör till något

annat departement,

marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska
frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement.

2.2 Lagstiftningsärenden

a. Lagstiftningsärenden som gäller

grundlagarna, riksdagsordningen, andra konstitutionella ämnen, allmänt

förvaltningsrättsliga ämnen, statligt partistöd.

b. Lagstiftningsärenden som inte hör till något annat departement och som

gäller

ämnen som avses i 8 kap. 2 § första stycket 1 eller 2 regeringsformen, pro-

cessrättsliga ämnen.

c. Lagstiftningsärenden som gäller
revisorer och revisionsbolag,
utlänningars rätt att vistas i landet,
mottagande av asylsökande m.fl.,
marknadsföring, konsumentinformation, konsumentinflytande i standardi-

seringsarbetet, resegarantier samt konsumentskydd och konsumentpolitiska
frågor i övrigt, i den mån sådana frågor inte hör till något annat departement.

background image

5

SFS 2011:470

2.3 Myndigheter m.fl.

3

Högsta domstolen, hovrätterna, tingsrätterna,

Högsta förvaltningsdomstolen, kammarrätterna, förvaltningsrätterna,
Lagrådet,
Marknadsdomstolen,
Justitiekanslern,
arrendenämnderna, hyresnämnderna,
Domstolsverket, Domarnämnden, Notarienämnden,
Rättshjälpsnämnden, Rättshjälpsmyndigheten,
Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten,
Rikspolisstyrelsen, Statens kriminaltekniska laboratorium, den lokala

polisorganisationen,

Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden,
Kriminalvården,
övervakningsnämnderna,
Brottsförebyggande rådet,
Brottsoffermyndigheten,
Rättsmedicinalverket,
Konsumentverket med Konsumentombudsmannen,
Allmänna reklamationsnämnden,
Fideikommissnämnden,
Gentekniknämnden,
Revisorsnämnden,
Valmyndigheten,
Migrationsverket,
Datainspektionen,
Fastighetsmäklarnämnden,
Resegarantinämnden,
Stiftelsen för rättsinformation,
Miljömärkning Sverige AB.

3

Utrikesdepartementet

3.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

rikets förhållande till och överenskommelser med andra stater och mellan-

folkliga organisationer,

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella

organisationer,

utländska beskickningar och konsulat i Sverige samt sådana organ eller

organisationer som avses i bilagan till lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-
partement,

svenska medborgares rätt och bästa i främmande länder, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

3 Ändringen innebär bl.a. att Kriminalvårdsnämnden tagits bort ur förteckningen.

background image

6

SFS 2011:470

lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd och lagen (2010:813)

om konsulära katastrofinsatser,

mål vid den europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna,
klagomål mot Sverige inför andra internationella organ för övervakning

av efterlevnaden av konventioner som rör mänskliga rättigheter,

ärenden vid Europeiska kommissionen och EFTA:s övervaknings-

myndighet samt mål vid Europeiska unionens domstol, tribunalen, Europe-
iska unionens personaldomstol och EFTA-domstolen,

mål och ärenden inför övriga internationella domstolar där Sverige är part,
utseende av svenska ledamöter i internationella domstolar samt i andra in-

ternationella organ för övervakning av efterlevnaden av konventioner som
rör mänskliga rättigheter,

passlagen (1978:302) när det gäller passmyndigheter i utlandet samt när

det gäller diplomatpass och tjänstepass,

UD-viseringar,
information om Sverige i utlandet, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

samordning av frågor som rör genomförandet av politiken om global

utveckling,

internationellt utvecklingssamarbete,
samarbete som avser stöd till länderna i Central- och Östeuropa,
regionala utvecklingsbanker, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

Världsbanksgruppen, såvitt ärendena rör utvecklingspolitiska aspekter av

Världsbankens agerande,

nordiska samarbetsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel och handelspolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisa-

tionen (WTO),

internationella tull- och handelsförhandlingar,
befrielse från tull,
Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) samt

Europeiska frihandelssammanslutningen (EFTA), i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner,
vissa internationella handels- och råvarufrågor, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

förbud mot tillverkning och utförsel av krigsmateriel m.m.,
exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär an-

vändning,

multinationella företag och internationella investeringar,
främjande av utländska investeringar i Sverige,
allmänna frågor om teknisk provning och kontroll samt standardisering,
genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,

background image

7

SFS 2011:470

statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
internationella överenskommelser om allmänna villkor för exportkrediter,
handelskamrar.

3.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

rikets gränser,
Utrikesnämnden,
immunitet och privilegier,
bistånd till svenska medborgare i utlandet, konsulära katastrofinsatser,
europeiska integrationsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

utrikeshandel, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

allmänna tull- och handelsavtalet (GATT) och världshandelsorganisa-

tionen (WTO),

befrielse från tull,
vissa internationella sanktioner,
kontroll över tillverkningen av krigsmateriel och förbud mot utförsel av

krigsmateriel m.m.,

exportkontrollfrågor avseende produkter med såväl civil som militär an-

vändning,

obligatorisk kontroll genom teknisk provning, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

genomförandet av EU:s inre marknad, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

exportfrämjande åtgärder,
statsstödda exportkrediter och exportkreditgarantier,
auktorisation av handelskamrar.

3.3 Myndigheter m.fl.

4

Svenska beskickningar och konsulat samt delegationer vid internationella
organisationer,

Svenska institutet i Alexandria,
Utrikesförvaltningens antagningsnämnd,
Folke Bernadotteakademin,
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida),
Institutet för utvärdering av internationellt utvecklingssamarbete,
Nordiska afrikainstitutet,
Svenska institutet,
Stiftelsen Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI),
Inspektionen för strategiska produkter,
Stiftelsen Östekonomiska Institutet,
Institutet för Japanstudier,

4 Ändringen innebär bl.a. att AB Svensk Exportkredit tagits bort ur förteckningen.

background image

8

SFS 2011:470

Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll,
Sveriges Standardiseringsråd,
Myndigheten för utländska investeringar i Sverige,
Kommerskollegium,
Exportkreditnämnden,
Sveriges exportråd,
handelssekreterare,
auktoriserade handelskamrar,
A/O Dom Shvetsii,
Swedfund International AB.

4

Försvarsdepartementet

4.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

det militära försvaret,
frågor hörande till officersutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

bi- och multilateralt försvars- och materielsamarbete,
tillträde till Sveriges territorium,
tillstånd för örlogsbesök, flygning med militära luftfartyg och tjänstgöring

utomlands,

lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
åtaganden inom Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa

(OSSE) enligt Wiendokumentet den 16 november 1999 om förtroende- och
säkerhetsskapande åtgärder, dokumentet om Global informationslämning
den 28 november 1994, dokumentet om Uppförandekoden den 6 december
1994 och fördraget om observationsflygningar den 23 mars 1992, i den mån
sådana ärenden inte hör till Utrikesdepartementet,

Europeiska försvarsbyrån (EDA),
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement, sjöövervakning och miljöräddningstjänst,

utredningar av luft- och sjöfartsolyckor, olyckor med spårbunden trafik,

andra allvarliga olyckor samt olyckor i militär verksamhet, i den mån sådana
ärenden inte hör till något annat departement,

psykologiskt försvar,
kommunernas beredskap, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

försvarsunderrättelseverksamhet,
signalskydd,
totalförsvarsplikt,
transport av farligt gods,
frivillig verksamhet för stöd åt totalförsvaret,
samordning av samhällets krisberedskap inklusive totalförsvar,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

background image

9

SFS 2011:470

4.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

höjd beredskap,
totalförsvarsplikt,
Försvarsmaktens personal, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

sändande av väpnad styrka utomlands,
lagen (1974:613) om handläggningen av vissa regeringsärenden,
befolkningsskydd, skydd mot olyckor, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

förfogande,
ransonering,
försvarsunderrättelseverksamhet,
skydd för försvaret,
gränsövervakning i krig,
kommunernas och landstingens beredskap, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

Kustbevakningens medverkan i polisiär övervakning,
transport av farligt gods,
brandfarliga och explosiva varor, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement.

4.3 Myndigheter m.fl.

Försvarsmakten,

Försvarets materielverk,
Försvarets radioanstalt,
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Kustbevakningen,
Totalförsvarets forskningsinstitut,
Totalförsvarets rekryteringsmyndighet,
Försvarsexportmyndigheten,
Statens haverikommission,
Statens inspektion för försvarsunderrättelseverksamheten,
Försvarsunderrättelsedomstolen,
Granskningsnämnden för försvarsuppfinningar,
Rikshemvärnsrådet,
Riksvärderingsnämnden,
Delegationen för folkrättslig granskning av vapenprojekt,
Totalförsvarets folkrättsråd,
Nationella upplysningsbyrån enligt Genèvekonventionerna,
organisationer för frivillig försvarsverksamhet,
Krigsvetenskapsakademien,
Örlogsmannasällskapet,
Stiftelsen Gällöfsta utbildningscentrum,
sådana stiftelser för välgörande ändamål som hör till Försvarsmakten.

background image

10

SFS 2011:470

5

Socialdepartementet

5.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av premiepensionssystemet,

frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör

barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat depar-
tement,

bostadsbidrag,
bostadstillägg,
bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat socialt bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
Allmänna arvsfonden,
samordning av folkhälsopolitiken,
främjande av hälsa och förebyggande av ohälsa,
alkohol, tobak, narkotika, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa

hälsofarliga varor,

hälsoskydd,
smittskydd,
sociala och medicinska frågor i övrigt som inte hör till något annat depar-

tement,

förhållandet till Världshälsoorganisationen (WHO),
övergripande lönepolitiska frågor inom statsförvaltningen,
offentlig upphandling,
köp och försäljning av statens mark och byggnader, i den mån sådana

ärenden inte hör till något annat departement,

background image

11

SFS 2011:470

förvaltning av statens mark, byggnader och egendom i övrigt, i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

länsstyrelserna,
länsindelningen,
allmänna frågor om statsförvaltningen,
övergripande frågor om styrning, ledning och organisation av statlig verk-

samhet samt effektivisering inom statsförvaltningen,

statlig lokalförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

arbets- och anställningsvillkor i offentlig anställning,
personalpolitiska frågor inom statsförvaltningen,
samhällsinformation,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

bostadsfinansiering,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
geotekniska undersökningar,
markanvändning och bebyggelse, i den mån sådana ärenden inte hör till

något annat departement,

tillstånd till expropriation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

lantmäteriet, landskaps- och fastighetsinformation,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

trossamfund,
begravningsväsendet.

5.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

sjukförsäkring,
arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd,
sjuklön,
ersättning för närståendevård,
allmän ålderspensionsförsäkring och allmän efterlevandepensionsförsäk-

ring med undantag av premiepensionssystemet,

frivillig pensionsförsäkring,
äldreförsörjningsstöd,
ekonomiska åtgärder till stöd åt barnfamiljer, efterlevandestöd till barn,
internationella adoptioner, i den mån sådana ärenden inte hör till något
annat departement,
barnpolitik, innefattande samordning och utveckling av frågor som rör

barnets rättigheter och andra barnfrågor, som inte hör till något annat depar-
tement,

bostadsbidrag,
bostadstillägg,

background image

12

SFS 2011:470

bostadsanpassningsbidrag,
socialtjänst, innefattande omsorger om barn och ungdom, äldreomsorg,

omsorg om funktionshindrade, missbrukarvård samt annat social bistånd,

samordning av funktionshinderspolitiken,
hälso- och sjukvård eller annan medicinsk verksamhet,
habilitering,
hjälpmedelsförsörjning,
tandvård,
hälso- och sjukvårdspersonalens yrkesutövning,
läkemedel, medicintekniska produkter och kosmetika,
apoteksväsendet,
stöd och service till vissa funktionshindrade,
assistansersättning,
handikappersättning och vårdbidrag,
bilstöd till personer med funktionshinder,
Allmänna arvsfonden med undantag av sådana frågor som regleras i ärv-

dabalken,

samordning av folkhälsopolitiken,
alkohol och tobak, med undantag av sådana frågor som regleras i tull- och

skattelagstiftningen, narkotika med undantag av narkotikastrafflag-
stiftningen, dopning och dopningsmedel, förbud mot vissa hälsofarliga
varor,

smittskydd,
offentlig upphandling,
länsstyrelserna,
ändrad regional ansvarsfördelning,
arbetstagare i offentliga anställningar,
bostadsförsörjningsfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag,
planläggning, markanvändning och bebyggelse,
allmänna vatten- och avloppsanläggningar,
byggprodukter, byggnadsverk och till dessa hörande anordningar, i den

mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

byggfelsförsäkring,
trossamfund,
begravningsväsendet.

5.3 Myndigheter m.fl.

Försäkringskassan,

Socialstyrelsen,
Läkemedelsverket,
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd,
Smittskyddsinstitutet,
Statens folkhälsoinstitut,
Myndigheten för vårdanalys,
Statens beredning för medicinsk utvärdering,
Provinsialläkarstiftelsen,
Statens institutionsstyrelse,

background image

13

SFS 2011:470

Myndigheten för handikappolitisk samordning,
Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor,
Barnombudsmannen,
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap,
Stiftelsen WHO Collaborating Centre on International Drug Monitoring,
Stiftelsen för vård- och allergiforskning,
Alkoholsortimentsnämnden,
Arvsfondsdelegationen,
Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket,
Inspektionen för socialförsäkringen,
Pensionsmyndigheten,
Statens fastighetsverk,
Fortifikationsverket,
Arbetsgivarverket,
länsstyrelserna,
Statskontoret,
Statens överklagandenämnd,
Statens ansvarsnämnd,
Kompetensrådet för utveckling i staten,
Offentliga sektorns särskilda nämnd,
Trygghetsstiftelsen,
Statens tjänstepensionsverk,
Statens tjänstepensions- och grupplivnämnd,
Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor,
Stiftelsen Statshälsan,
Statens bostadskreditnämnd,
Statens geotekniska institut,
Boverket,
Lantmäteriet,
Statens va-nämnd,
Nämnden för statligt stöd till trossamfund,
Apoteksgruppen i Sverige Holding AB,
Apoteket Aktiebolag,
Apotekens Service Aktiebolag,
Apotek Produktion & Laboratorier AB,
Systembolaget Aktiebolag,
Statens bostadsomvandling AB,
Swedesurvey Aktiebolag.

6

Finansdepartementet

6.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för den ekonomiska politiken och den principiella

inriktningen av finanspolitiska åtgärder,

övergripande valutapolitiska beslut,
prisreglering, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

background image

14

SFS 2011:470

budgetregleringen samt den allmänna förvaltningen och redovisningen av

statsmedlen,

ekonomisk styrning,
statens upplåning och statsskuldsförvaltning,
förvaltning av statliga lån och aktier samt fonder och fonderade medel, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

myndigheternas årsredovisningar, delårsrapporter och budgetunderlag,
statlig revision,
internationellt ekonomiskt samarbete, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

Världsbanksgruppen, Europarådets utvecklingsbank, Europeiska investe-

ringsbanken, Europeiska utvecklingsbanken, Internationella valutafonden,
Nordiska investeringsbanken och Parisklubben, i den mån sådana ärenden
inte hör till något annat departement,

beskattningen,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
Kronofogdemyndigheten,
folkbokföringen,
tullväsendet,
avgifter, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

finansiella företag, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

krigsförsäkring, krigsskadeersättning,
lotterier, totalisatorspel,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

kungliga hov- och slottsstaten,
statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund.

6.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

statliga och kommunala skatter,
socialavgifter och allmän pensionsavgift,
premiepensionssystemet,
statens upplåning och skuldförvaltning,
statsbudgeten,
statlig revision,
taxering, uppbörd, indrivning, folkbokföring,
det samhällsekonomiska utrymmet för kommunal verksamhet samt över-

gripande frågor om finansieringsprincipen,

skattebrott,
särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet, betalningssäkring för

skatter, tullar och avgifter,

background image

15

SFS 2011:470

förmånsrätt för skattefordringar,
preskription av skattefordringar,
finansmarknaden,
allmänna pensionsfonderna,
prisreglering,
kontoföring av finansiella instrument,
näringsrättslig reglering av finansiella företag och beredskapslagstiftning

för dessa företag,

insättningsgaranti och investerarskydd,
penningtvätt,
Riksbanken,
lotterier,
lagstiftning om anordnande av visst automatspel,
kommunal ekonomi,
allmänna statliga bidrag samt bidrag från och avgifter till staten för kom-

munalekonomisk utjämning,

statistik,
Sveriges indelning i kommuner och landsting,
kommuner, landsting, kommunalförbund.

6.3 Myndigheter m.fl.

Riksgäldskontoret,

Tullverket,
Finansinspektionen,
Ekonomistyrningsverket,
Krigsförsäkringsnämnden,
Skatteverket,
Forskarskattenämnden,
Skatterättsnämnden,
Kronofogdemyndigheten,
Konjunkturinstitutet,
Finanspolitiska rådet,
allmänna pensionsfonderna,
Svenska skeppshypotekskassan,
Styrelsen för Sveriges allmänna hypoteksbank,
Styrelsen för sparbankernas säkerhetskassa,
Lotteriinspektionen,
Bokföringsnämnden,
Kammarkollegiet,
Statens skaderegleringsnämnd,
Statistiska centralbyrån,
Prövningsnämnden för stöd till kreditinstitut,
Trafikskadenämnden,
Stipendiestiftelsen för studier av japanskt näringsliv,
av staten helt eller delvis ägda bolag som inte hör till något annat departe-

ment.

background image

16

SFS 2011:470

7

Utbildningsdepartementet

7.1 Förvaltningsärenden

5

Förvaltningsärenden som gäller

skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt an-

nan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolvä-
sendet,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,
kompletterande utbildningar,
frivilligt folkbildningsarbete,
allmänna frågor om förutsättningar för det civila samhällets organisatio-

ner,

samordning av statsbidrag till det civila samhällets organisationer,
bidrag till allmänna samlingslokaler,
samordning och utveckling av ungdomspolitiska frågor,
utbildning inom yrkeshögskolan,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

uppdragsutbildning vid universitet och högskolor,
forskning och vetenskaplig verksamhet i övrigt, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

övergripande forskningspolitiska frågor,
rymdverksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

studiestöd och andra studiesociala frågor,
övergripande Unescofrågor,
samordning och utveckling av jämställdhetspolitiska frågor.

7.2 Lagstiftningsärenden

6

Lagstiftningsärenden som gäller

skolväsendet och därtill anslutande särskilda utbildningsformer samt an-

nan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället för utbildning inom skolvä-
sendet,

uppdragsutbildning inom skolväsendet,
utbildning inom yrkeshögskolan,
kvalificerad yrkesutbildning,
högskoleutbildning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

forskning som inte hör till något annat departement,
studiestöd och andra studiesociala frågor,
pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar.

5 Ändringen innebär bl.a. att orden “fristående skolor och förskoleklass i enskild verk-
samhet” och “förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt motsvarande enskild
verksamhet” tagits bort ur förteckningen.

6 Ändringen innebär bl.a. att orden “fristående skolor och förskoleklass i enskild verk-
samhet” och “förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt motsvarande enskild
verksamhet” tagits bort ur förteckningen.

background image

17

SFS 2011:470

7.3 Myndigheter m.fl.

7

Statens skolverk,

Statens skolinspektion,
Specialpedagogiska skolmyndigheten,
Sameskolstyrelsen,
Skolväsendets överklagandenämnd,
huvudmän inom skolväsendet,
enskilda anordnare av annan pedagogisk verksamhet som bedrivs i stället

för utbildning inom skolväsendet,

Ungdomsstyrelsen,
Myndigheten för yrkeshögskolan,
Internationella programkontoret för utbildningsområdet,
Folkbildningsrådet,
Högskoleverket,
Verket för högskoleservice,
Överklagandenämnden för högskolan,
Högskolans avskiljandenämnd,
statliga universitet och högskolor, som inte hör till något annat departe-

ment,

Kungl. biblioteket,
Stiftelsen Svenska barnboksinstitutet,
Vetenskapsrådet,
regionala etikprövningsnämnder,
Centrala etikprövningsnämnden,
Polarforskningssekretariatet,
Rymdstyrelsen,
Institutet för rymdfysik,
Stiftelsen Institutet för framtidsstudier,
Kungl. Vetenskapsakademien,
Nobelstiftelsen,
Centrala studiestödsnämnden,
Överklagandenämnden för studiestöd,
Svenska Unescorådet,
bolag knutna till universitet eller högskolor,
European Spallation Source ESS AB,
utbildningsanstalter med enskild huvudman som inte hör till något annat

departement,

akademier samt vittra och lärda samfund som inte hör till något annat de-

partement,

stiftelser för ändamål som departementet eller myndighet som hör till de-

partementet ska tillgodose.

7 Ändringen innebär bl.a. att fristående skolor tagits bort ur förteckningen.

background image

18

SFS 2011:470

8

Landsbygdsdepartementet

8.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

jordbruket och trädgårdsnäringen,
beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd, växtförädling, växtförädlarrätt, husdjursavel,

djurens hälso- och sjukvård, djurskydd,

foder,
livsmedelskontroll,
veterinärväsendet,
yrkesfisket, fritidsfisket, fiskevården,
rennäringen,
användning av avgifter enligt lagen (1998:812) med särskilda bestäm-

melser om vattenverksamhet eller motsvarande äldre bestämmelser såvitt
avser bygdeavgifter till främjande av rennäringen samt fiskeavgifter,

högskoleutbildning och forskning samt vetenskaplig verksamhet i övrigt

på departementets område,

jakt och viltvård,
skogsbruk,
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO),
frågor inom ramen för EU:s rådsarbetsgrupp för råvaror (PROBA).

8.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

marknadsreglering av jordbruksprodukter, skydd för beteckningar på jord-

bruksprodukter och livsmedel, miljö- och strukturstöd till jordbruk, ekolo-
gisk odling,

skötsel av jordbruksmark, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

sambruksföreningar,
ägofred,
förvärv av jordbruksfastigheter, i den mån ärenden om sådana förvärv inte

hör till något annat departement,

beredskapen för livsmedelsförsörjning,
utsädeskontroll, växtskydd,
husdjurskontroll, djursjukdomar, djurskydd,
foder,
livsmedel,
veterinärernas yrkesutövning,
rätt till fiske, bevarande och förvaltning av fiskresurserna, struktur-

åtgärder för fiskerinäringen, marknadsreglering av fisk och fiskprodukter,

rennäring,
indragning av ströängar,
jakt och viltvård,
Sametinget,
skogsbruk, virkesmätning, allmänningar, kronotorp.

background image

19

SFS 2011:470

8.3 Myndigheter m.fl.

Lantbruksråd, lantbruksattachéer,

Skogsstyrelsen,
Statens jordbruksverk, distriktsveterinärorganisationen, djurförsöksetiska

nämnderna,

Ansvarsnämnden för djurens hälso- och sjukvård,
Sveriges lantbruksuniversitet,
Statens veterinärmedicinska anstalt,
Livsmedelsverket, besiktningsveterinärorganisationen,
Fiskeriverket,
Stiftelsen JTI – Institutet för jordbruks- och miljöteknik,
Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien,
Svenska FAO-kommittén,
Styrelsen för samefonden,
Sametinget.

9

Miljödepartementet

9.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

miljöbalken, bl.a. frågor om naturvård, biologisk mångfald och skydd av

naturen, vatten- och luftvård, vattenverksamhet, miljöfarlig verksamhet, av-
fallshantering och kretsloppsfrågor, kemikaliekontroll samt frågor om gen-
teknik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

friluftsliv,
miljöforskning,
miljöfrågor som kräver särskild samordning,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

lagen (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet och

lagen (1976:997) om vattenförbund, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

meteorologiska, hydrologiska och oceanografiska undersökningar,
strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

överklaganden enligt plan- och bygglagen (1987:10) av detaljplaner, fast-

ighetsplaner och områdesbestämmelser, med undantag av prövningar enligt
12 kap. och ärenden som är av särskild betydelse för totalförsvaret,

FN:s miljöprogram (UNEP),
statliga investeringsbidrag för en ekologiskt hållbar samhällsutveckling

samt klimatinvesteringsprogram.

9.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

miljöbalken,
miljöskydd,

background image

20

SFS 2011:470

miljöinformation,
miljöstyrning,
allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig pröv-

ning i miljöfrågor,

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet,
svensk-norsk vattenrättskonvention,
gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland,
utnyttjande av vattenkraft vid krig,
vattenförbund,
Sveriges ekonomiska zon,
verksamhet i Antarktis,
motorbränslen,
avgasfrågor för motorfordon och arbetsmaskiner,
handel med utsläppsrätter, flexibla mekanismer och andra klimatpolitiska

styrmedel,

strålskydd,
kärnteknisk verksamhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

atomansvarighet,
statliga investeringsbidrag till klimatinvesteringsprogram.

9.3 Myndigheter m.fl.

Naturvårdsverket,

Kemikalieinspektionen,
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut,
Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning,
Stiftelsen för Miljöstrategisk forskning,
Stiftelsen för Internationella institutet för industriell miljöekonomi vid

Lunds universitet,

Stockholms internationella miljöinstitut,
Finsk-svenska gränsälvskommissionen,
Strålsäkerhetsmyndigheten,
de lokala säkerhetsnämnderna vid kärntekniska anläggningar,
Kärnavfallsfonden,
Kärnavfallsrådet,
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande,
Aktiebolaget Svenska Miljöstyrningsrådet.

10 Näringsdepartementet

10.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

de allmänna riktlinjerna för näringspolitiken och andra övergripande nä-

ringspolitiska frågor,

allmänna frågor om användningen av informationsteknik (IT), i den mån

sådana ärenden inte hör till något annat departement,

infrastruktur för informationsteknik (IT),
övergripande frågor om informationsteknik (IT) inom statlig förvaltning,

background image

21

SFS 2011:470

elektronisk kommunikation, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

järnvägar, spårvägar och tunnelbanor, vägar, broar och färjor, vägtrafik,

fordons utrustning och beskaffenhet, förarbehörighet samt kommunikations-
väsendet i övrigt till lands,

postkommunikationer,
bidrag till kollektiv persontrafik,
upphandling av persontrafik,
överlastavgift,
sjöfart, farleder och hamnar, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vat-

tenförorening från fartyg, befäl på handelsfartyg och fiskefartyg, skeppsmät-
ning, sjökarteverksamhet, lotsning, fyrar, sjöräddning, statens isbrytarverk-
samhet samt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kanaler samt anställning och mönstring av sjömän,

Världssjöfartsuniversitetet,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
transport- och kommunikationsforskning, i den mån sådana ärenden inte

hör till något annat departement,

distribution av radioprogram, i den mån sådana ärenden inte hör till något

annat departement,

mark och byggnader för Statens järnvägar, Trafikverket, Sjöfartsverket

och Luftfartsverket, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-
partement,

arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
tillstånd enligt 8 kap. 37 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551) och

6 kap. 11 § andra stycket lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar,

tillstånd enligt 2 § fjärde stycket och 9 § lagen (1992:160) om utländska

filialer m.m.,

tillstånd enligt 8 kap. 9 och 30 §§ aktiebolagslagen (2005:551) och 6 kap.

4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, allt i den mån sådana ären-
den inte hör till något annat departement,

tillstånd enligt 2 kap. 37 § fjärde stycket lagen (1980:1102) om handels-

bolag och enkla bolag samt 4 § lagen (1994:1927) om europeiska ekono-
miska intressegrupperingar,

FN:s organisation för industriell utveckling (UNIDO),
frågor om företag som berör allmänna utvecklingsbetingelser m.m., i den

mån sådana frågor inte hör till något annat departement,

näringsfrihet,
konkurrens- och marknadsfrågor,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

regional tillväxtpolitik, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement, samt samordning av sådana ärenden,

kommersiell service i gles- och landsbygder,
EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder samt frågor rörande re-

gional utvecklingsplanering inom EU, i den mån sådana ärenden inte hör till
något annat departement,

industriell design,

background image

22

SFS 2011:470

mineralfrågor, geologisk undersökning,
behovsmotiverad forskning och utveckling samt utveckling av innova-

tionssystem, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

mätteknisk verksamhet,
mått och vikt, ädelmetallkontroll,
patent, skydd för varumärken, mönster och namn,
turism, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,
kooperativa frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

energianvändning med undantag för sådant sektorsvis ansvar för ener-

gihushållning som hör till något annat departement,

energiforskning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat depar-

tement,

kommunal energiplanering,
säkerhet inom elenergiområdet,
beredskap inom energiområdet,
el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
energi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment,

dammsäkerhet, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-

ment.

10.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

järnvägar, spårvägar och tunnelbana samt järnvägs-, spårvägs- och tunnel-

banetrafik,

postkommunikation,
elektronisk kommunikation,
informationsteknik (IT), i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

vägar och vägtrafik,
vägavgifter,
sjöfart, säkerheten på fartyg, åtgärder mot vattenförorening från fartyg,
luftfart, marktjänster på flygplatser,
utredning av olyckor,
arbetstid och arbetsmiljö på transportområdet,
mineralhantering, kontinentalsockeln, sand-, grus- och stentäkt inom vissa

allmänna vattenområden,

konkurrensförhållanden i näringsverksamhet,
offentligt stöd till näringslivet, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

näringsfrihet,
åtgärder för att förenkla för företagen, i den mån sådana ärenden inte hör

till något annat departement,

background image

23

SFS 2011:470

näringspolitiska frågor i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

regionala tillväxtfrågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

EU:s sammanhållningspolitik och strukturfonder, i den mån sådana ären-

den inte hör till något annat departement,

regionala utvecklingsbolag,
mått, vikt, ädelmetallkontroll,
auktorisation av patentombud,
utländska filialer,
program, elcertifikat och andra styrmedel för energitillförsel och energi-

hushållning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

energiförsörjning, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-

partement,

el-, gas- och fjärrvärmemarknadernas funktion,
elektriska anläggningar, andra anläggningar för energiändamål eller en-

ergi i övrigt, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

civilt totalförsvar när det gäller energi.
Lagstiftning av civillags natur i transporträttsliga frågor liksom lagen

(1951:649) om straff för vissa trafikbrott hör dock till Justitiedepartementet.

10.3 Myndigheter m.fl.

8

Post- och telestyrelsen,

Statens järnvägar,
Trafikverket,
Statens väg- och transportforskningsinstitut,
Sjöfartsverket,
Luftfartsverket,
Transportstyrelsen,
Trafikanalys,
Konkurrensverket,
Sveriges geologiska undersökning,
Patent- och registreringsverket,
Patentbesvärsrätten,
Patentombudsnämnden,
Bolagsverket,
Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien,
AB Terminologicentrum TNC,
Svensk förening för informationsspecialister,
Stiftelsen Norrlandsfonden,
Stiftelsen Industrifonden,
Verket för innovationssystem,
Oljekrisnämnden,
Affärsverket svenska kraftnät,
Elsäkerhetsverket,
Statens energimyndighet,

8 Ändringen innebär bl.a. att Rikstrafiken och Rederinämnden tagits bort ur förteck-
ningen.

background image

24

SFS 2011:470

Energimarknadsinspektionen,
Tillväxtverket,
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser,
E-legitimationsnämnden,
ALMI Företagspartner AB,
Arlandabanan Infrastructure AB,
Botniabanan AB (publ),
Inlandsinnovation AB,
Innovationsbron AB,
Norrland Center AB,
Svensk-Danska Broförbindelsen SVEDAB AB,
V.S. VisitSweden AB.

11

Kulturdepartementet

11.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

idrott,
ersättningar och bidrag till konstnärer,
scenkonst,
bibliotek,
arkitektur, form, design och bildkonst,
bidrag till icke-statliga kulturlokaler och till konstnärlig utsmyckning,
hemslöjd,
arkiv,
kulturmiljö,
museer,
film och videogram,
dagspress och tidskrifter,
litteratur,
radio och television,
stöd till regional kulturverksamhet,
nya medietjänster,
insatser mot skadliga inslag i medier,
svenska språket,
internationellt kulturellt samarbete,
allt i den mån ovannämnda ärenden inte hör till något annat departement,
förlängning av fideikommiss eller inlösen av fideikommissegendom av

kulturhistoriska skäl.

11.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

idrott,
arkivfrågor,
kulturmiljöfrågor,
förhandsgranskning av filmer och videogram,
radio och television med undantag av lagstiftning om missbruk av yttran-

defriheten,

background image

25

SFS 2011:470

svenska språket,
bibliotek, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement.

11.3 Myndigheter m.fl.

9

Statens kulturråd,

Myndigheten för kulturanalys,
Konstnärsnämnden,
Styrelsen för Sveriges författarfond,
Riksteatern,
Stiftelsen Svenska rikskonserter,
regionala och lokala teater-, dans- och musikinstitutioner,
Musikaliska akademien,
länsbibliotek,
Statens konstråd,
Akademien för de fria konsterna,
Stiftelsen Framtidens kultur,
Nämnden för hemslöjdsfrågor,
Riksarkivet,
Institutet för språk och folkminnen,
Riksantikvarieämbetet,
Statens historiska museer,
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien,
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde,
Moderna museet,
Livrustkammaren och Skoklosters slott med Stiftelsen Hallwylska

museet,

Naturhistoriska riksmuseet,
Statens maritima museer,
Statens försvarshistoriska museer,
Statens museer för världskultur,
Arkitekturmuseet,
Statens musikverk,
Stiftelsen Nordiska museet,
Stiftelsen Tekniska museet,
Stiftelsen Skansen,
Stiftelsen Arbetets museum,
regionala museer,
övriga museer som inte hör till något annat departement,
Riksutställningar,
Statens medieråd,
Stiftelsen Svenska filminstitutet,
Presstödsnämnden,
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur,
stiftelser med kulturella ändamål som departementet eller myndighet som

hör till departementet ska tillgodose,

Talboks- och punktskriftsbiblioteket,

9 Ändringen innebär bl.a. att Statens musiksamlingar och Statens biografbyrå tagits
bort ur förteckningen.

background image

26

SFS 2011:470

Myndigheten för radio och tv,
Forum för levande historia,
Kungliga Operan Aktiebolag,
Kungliga Dramatiska teatern Aktiebolag,
Voksenåsen A/S.

12

Arbetsmarknadsdepartementet

12.1 Förvaltningsärenden

Förvaltningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitiska program och andra arbets-

marknadspolitiska frågor, arbetslöshetsersättning,

arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering samt andra arbets-

marknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

arbetsrätt och andra arbetslivsfrågor för arbetsmarknaden i dess helhet,

utom såvitt avser särskilda bestämmelser om offentlig anställning,

Internationella arbetsorganisationen (ILO),
Europeiska sociala stadgan,
utveckling inom arbetslivsområdet,
EU:s sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom

EU:s strukturfonder,

samordning och utveckling av frågor om de mänskliga rättigheterna på

nationell nivå, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat departe-
ment,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sex-
uell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

främlingsfientlighet, rasism, homofobi och andra former av intolerans, i

den mån sådana ärenden inte hör till något annat departement,

frågor på nationell nivå om situationen för homo-, bi- och transsexuella

och personer med könsöverskridande identitet eller uttryck, i den mån såda-
na ärenden inte hör till något annat departement, samt samordning och ut-
veckling av sådana frågor,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement, samt samordning och utveckling av sådana frågor,

invandrares etablering i det svenska samhället, i den mån sådana ärenden

inte hör till något annat departement,

samordning och utveckling av integrationspolitiska frågor,
svenskt medborgarskap,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement,

urban utveckling.

background image

27

SFS 2011:470

12.2 Lagstiftningsärenden

Lagstiftningsärenden som gäller

arbetsförmedling, arbetsmarknadspolitik, arbetslöshetsersättning,
arbetsanpassning, arbetslivsinriktad rehabilitering och andra arbets-

marknadspolitiska frågor som gäller personer med funktionsnedsättning som
medför nedsatt arbetsförmåga,

statlig lönegaranti vid konkurs,
arbetsmiljö och arbetstid, i den mån sådana ärenden inte hör till något an-

nat departement,

förhandlingar, kollektivavtal, facklig verksamhet, medbestämmande, sty-

relserepresentation för de anställda samt andra frågor om kollektiv arbetsrätt,

anställningsskydd, ledighet från anställning, semester och andra frågor om

enskilda anställningsavtal, utom såvitt avser särskilda bestämmelser om
offentlig anställning,

arbetstagares uppfinningar,
arbetstvister,
EU:s sammanhållningspolitik avseende Europeiska socialfonden inom

EU:s strukturfonder,

diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,

etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sex-
uell läggning eller ålder, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat
departement,

nationella minoriteter i Sverige, i den mån sådana ärenden inte hör till nå-

got annat departement,

invandrares etablering i det svenska samhället och andra integra-

tionspolitiska frågor, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat de-
partement,

svenskt medborgarskap,
översättare och tolkar, i den mån sådana ärenden inte hör till något annat

departement.

12.3 Myndigheter m.fl.

Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet),

Arbetsförmedlingen,
Diskrimineringsombudsmannen,
Stiftelsen Utbildning Nordkalotten,
Arbetsmiljöverket,
Arbetsdomstolen,
Medlingsinstitutet,
Nämnden mot diskriminering,
Statens nämnd för arbetstagares uppfinningar,
Nämnden för styrelserepresentationsfrågor,
ILO-kommittén,
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering,
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011