SFS 2011:471 Lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

110471.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173);

utfärdad den 5 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 § kreditupplysningslagen

(1973:1173)

2 ska ha följande lydelse.

8 §

En uppgift om en fysisk person ska gallras när det inte längre är nöd-

vändigt att bevara uppgiften med hänsyn till ändamålet med behandlingen.

En uppgift om en fysisk person som inte är näringsidkare ska, om uppgif-

ten inte gäller skuldsanering, gallras senast tre år efter den dag då den om-
ständighet inträffade eller det förhållande upphörde som uppgiften avser.
Rör uppgiften en begäran om eller ett utlämnande av en kreditupplysning,
ska den dock gallras senast ett år efter den dag då begäran framställdes.

En uppgift om skuldsanering ska gallras senast fem år efter den dag då

skuldsaneringen beviljades eller, om en betalningsplan enligt skuldsane-
ringslagen (2006:548) löper under längre tid, senast den dag då planen löper
ut.

En uppgift som har inhämtats från Kronofogdemyndigheten i dess verk-

samhet med indrivning och utsökning ska gallras när den inte omfattas av
undantaget från sekretess i 34 kap. 1 § andra stycket offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400). En uppgift som har inhämtats från Kronofogde-
myndigheten ska också gallras när den har blockerats av Kronofogde-
myndigheten med stöd av 3 kap. 3 a § lagen (2001:184) om behandling av
uppgifter i Kronofogdemyndighetens verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

BIRGITTA OHLSSON

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2010/11:31, bet. 2010/11:CU9, rskr. 2010/11:208.

2 Lagen omtryckt 1981:737.

SFS 2011:471

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011