SFS 2011:473 Förordning om ändring i förordningen (2007:759) med instruktion för Konjunkturinstitutet

110473.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:759) med
instruktion för Konjunkturinstitutet;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2007:759) med instruk-

tion för Konjunkturinstitutet

dels att 1 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas två nya paragrafer, 4 a och 5 a §§,

samt närmast före 4 a § nya rubriker av följande lydelse.

1 §

1

Konjunkturinstitutet har till uppgift att

1. följa och analysera den ekonomiska utvecklingen inom och utom landet

samt i anslutning till detta göra prognoser för den svenska ekonomin,

2. följa den vetenskapliga diskussionen inom de områden som berör insti-

tutets verksamhet samt bedriva forskning i syfte att utveckla analys- och
prognosmetoder,

3. göra miljöekonomiska analyser, utvärdera den ekonomiska politikens

lång- och kortsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i
övrigt miljömässigt hållbar utveckling, pröva olika strategier för att nå dessa
mål och utveckla miljöekonomiska modeller,

4. bistå Regeringskansliet (Finansdepartementet) med utfalls- och prog-

nosdata för Regeringskansliets makroekonomiska verksamhet, med prog-
nosmodeller samt med miljöekonomiska analyser,

5. i samråd med sådana myndigheter och sammanslutningar som arbetar

inom näraliggande områden verka för att statistiskt material av betydelse för
studiet av den ekonomiska utvecklingen samlas in och bearbetas,

6. ansvara för officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den of-

ficiella statistiken, och

7. inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag samt tillhandahålla varor

och tjänster.

Särskilda organ

Rådgivande organ

4 a §

Vid myndigheten finns ett vetenskapligt råd. Rådet ska bistå myndig-

heten i frågor om metoder och relevanta modeller när det gäller myndighe-
tens miljöekonomiska verksamhet samt den ekonomiska politikens lång- och

1 Senaste lydelse 2010:1159.

SFS 2011:473

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

2

SFS 2011:473

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

kortsiktiga effekter på riksdagens mål för miljökvalitet och på en i övrigt
miljömässigt hållbar utveckling.

Rådet består av högst sex ledamöter som ska vara erfarna akademiskt

verksamma forskare. Inom rådet ska minst en av ledamöterna vara verksam
inom ämnesområdet ekonomi, minst en av ledamöterna vara verksam inom
ämnesområdet naturvetenskap och minst en av ledamöterna vara verksam
inom ämnesområdet statskunskap. Jämn könsfördelning ska eftersträvas.

5 a §

Ledamöterna i det vetenskapliga rådet utses av myndigheten.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rikard Jermsten
(Finansdepartementet)