SFS 2011:474 Förordning om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser

110474.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om förenklat tillträde till växtgenetiska resurser;

utfärdad den 5 maj 2011.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

En statlig förvaltningsmyndighet som innehar sådana växtgenetiska

resurser som avses i bilaga I till det internationella fördraget av den
3 november 2001 om växtgenetiska resurser för livsmedel och jordbruk får
ingå avtal med en enskild om förenklat tillträde till resurserna i enlighet med
artikel 12.4 i fördraget.

Denna förordning träder i kraft den 15 juni 2011.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Landsbygdsdepartementet)

SFS 2011:474

Utkom från trycket
den 17 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011