SFS 2011:476 Lag om ändring i ellagen (1997:857)

110476.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i ellagen (1997:857);

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 8 kap. 2 § ellagen (1997:857) ska

ha följande lydelse.

8 kap.

2 §

Den systemansvariga myndigheten får, i den utsträckning det behövs

för att kunna utöva systemansvaret, beordra elproducenter att, mot mark-
nadsmässig ersättning, öka eller minska produktionen av el.

Om systemansvaret inte kan utövas genom åtgärder som nämns i första

stycket, får den systemansvariga myndigheten, i den utsträckning det behövs
för att kunna utöva systemansvaret, beordra innehavare av nätkoncession att
begränsa eller avbryta överföring av el till elanvändare. I den utsträckning
systemansvaret så medger ska begränsning och avbrytande av överföringen
genomföras så att samhällsviktiga elanvändare prioriteras.

Regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, får meddela

föreskrifter om de åtgärder som behövs för att öka eller minska produktionen
av el enligt första stycket och för att begränsa eller avbryta överföring av el
till elanvändare enligt andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ANNA-KARIN HATT

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:56, bet. 2010/11:NU15, rskr. 2010/11:230.

SFS 2011:476

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011