SFS 2011:479 Lag om ändring i lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt

110479.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:228) med särskilda
bestämmelser om fordonsskatt;

utfärdad den 12 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 och 7 §§ lagen (2006:228) med

särskilda bestämmelser om fordonsskatt ska ha följande lydelse.

3 §

2

Följande fordon är, om annat inte följer av 4 §, skattepliktiga om de är

eller bör vara registrerade i vägtrafikregistret och inte är avställda eller en-
dast tillfälligt registrerade, nämligen

1. personbilar klass I som
a) enligt uppgift i vägtrafikregistret är av fordonsår 2005 eller tidigare,

och

b) inte uppfyller kraven för miljöklass 2005, El eller Hybrid enligt bilaga

1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och
motorbränslen, samt

2. personbilar klass II, lätta bussar och lätta lastbilar som blivit skatteplik-

tiga för första gången före utgången av år 2010.

7 §

3

För en personbil, buss eller lastbil som blivit skattepliktig för första

gången före utgången av år 2007 och som uppfyller kraven för miljöklass
2005 PM enligt bilaga 1 till den upphävda lagen (2001:1080) om motor-
fordons avgasrening och motorbränslen, ska fordonsskatten minskas med
6 000 kronor.

Skatteminskningen avräknas efter hand vid beslut om fordonsskatt, dock

längst till och med den 31 december 2012.

I fråga om nedsättning av eller befrielse från fordonsskatt i övrigt gäller

bestämmelserna i 2 kap. 20–22 §§ vägtrafikskattelagen (2006:227).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 2011.
2. Äldre bestämmelser gäller för fordonsskatt som avser tid före den 1 juni

2011.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Jan Larsson
(Finansdepartementet)

1 Bet. 2010/11:SkU36, rskr. 2010/11:243.

2 Senaste lydelse 2009:1471.

3 Senaste lydelse 2009:1470.

SFS 2011:479

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011