SFS 2011:480 Förordning om ändring i förordningen (2003:766) om behandling av personuppgifter inom socialförsäkringens administration

110480.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:766) om
behandling av personuppgifter inom
socialförsäkringens administration;

utfärdad den 12 maj 2011.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2003:766) om behandling

av personuppgifter inom socialförsäkringens administration närmast efter
rubriken Utlämnande på medium för automatiserad behandling ska införas
två nya paragrafer, 4 a och 4 b §§, av följande lydelse.

4 a §

För handläggning av ärenden om sjukpenning, sjukersättning och

aktivitetsersättning får uppgift om namn, personnummer eller samordnings-
nummer, ärendebeteckning, hälsotillstånd och arbetsförmåga i socialförsäk-
ringsdatabasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till vård-
givare.

4 b §

För handläggning av ärenden om bostadstillägg och äldreförsörj-

ningsstöd får personnummer eller samordningsnummer i socialförsäkrings-
databasen lämnas ut på medium för automatiserad behandling till en försäk-
ringsinrättning som administrerar avtalspensioner eller motsvarande ersätt-
ningar som följer av kollektivavtal.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2011.

På regeringens vägnar

ULF KRISTERSSON

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

SFS 2011:480

Utkom från trycket
den 24 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011